Φυσικές επιστήμες

Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
0365-0855
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapecommroya
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
0365-5695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapeprinphil
Συνεχίζει εν μέρει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character
1887-1895
0264-3820
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc4
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. A. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences
1896-1934
0264-3952
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc6
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1934-1990
0080-4614
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoci
Συνεχίζει το: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1996- (3 years)
1364-503x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranmathphys
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Mathematical, physical and engineering sciences
1990-1995
0962-8428
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranphysscie
Συνεχίζει εν μέρει το: Proceedings of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Μathematical and physical sciences
1905-1934
0950-1207
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyasocilon5