Φυτά

1981-2009
0107-055x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1990-2013
0032-0919
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://botany.org/PlantScienceBulletin/issues.php#59