Χάρτες

Συνεχίζει το: Recent geographical literature, maps and photographs
1951-1980
0028-5110
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/newgeoglitemaps
Συνεχίζει το: Supplement to the Geographical journal: recent geographical literature, maps and photographs added to the Society’s collections. Συνεχίζεται από: New geographical literature and maps
1935-1941
0952-2344
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/recegeoglitemaps
Συνεχίζεται από: Recent geographical literature, maps and photographs
1918-1935
0952-2336
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/suppgeogj
United Nations Digital Library
https://digitallibrary.un.org

Ανοικτής Πρόσβασης