Χειρουργική

1998-2013
0014-312x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Συνεχίζεται από: Provincial medical journal and retrospect of the medical sciences
1840-1842
2041-9953
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/provmedsurgj1840
Συγχωνεύτηκε με: London journal of medicine (1844), για να σχηματίσει: Association medical journal. Συνεχίζει το: Provincial medical journal and retrospect of the medical sciences.
1844-1852
2041-997x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/provmedsurgj1844
Συνεχίζει το: Provincial medical & surgical journal (1840). Συνεχίζεται από: Provincial medical & surgical journal (1844)
1842-1844
2041-9961
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/provmedjandrms