Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1077-3711
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Σταμάτησε το 2010.
1993-2010
Διεύθυνση διαδικτύου