Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1540-5079
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: American journal of archaeology
1885-1896
Διεύθυνση διαδικτύου