Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0006-4971
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1946-2013
Διεύθυνση διαδικτύου