Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0731-5090
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2010-2013
Διεύθυνση διαδικτύου