Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0363-6143
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2013
Διεύθυνση διαδικτύου