Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1066-5277
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2005-2013
Διεύθυνση διαδικτύου