Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1567-2018
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013
Διεύθυνση διαδικτύου