Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0214-6282
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1989-2013
Διεύθυνση διαδικτύου