Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-8953
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2005-2013