Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0018-067x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1947-2014
Διεύθυνση διαδικτύου