Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1476-1122
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2007-2013
Διεύθυνση διαδικτύου