Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1748-3387
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013
Διεύθυνση διαδικτύου