Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0270-6474
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1981-2013
Διεύθυνση διαδικτύου