Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0312-5963
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου