Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-953x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου