Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0043-1397
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1965-2016