Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του τεύχους διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια του επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επί συνδρομή ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2016″. Μπορείτε να βρείτε το τεύχος της διακήρυξης στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/node/6175.