Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
24-25 Οκτωβρίου 2013

Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αιτία ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση όχι μόνο της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής τους σε ένα κατά τεκμήριο εχθρικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα συντελούνται ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των δεδομένων με την ωρίμανση ενός νέου βιβλιογραφικού πλαισίου και με την έλευση των τεχνολογικών εφαρμογών που το υποστηρίζουν. Οι βιβλιοθήκες καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν την οπτική τους και να εκμεταλλευτούν το ισχυρό αξιακό τους δυναμικό, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, να ανασυγκροτηθούν και να συνδράμουν στην προσπάθεια της κοινωνίας να εξέλθει από την κρίση.

Θέματα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δέχεται περιλήψεις εργασιών στα ακόλουθα, αλλά μη περιοριστικά, θέματα:

 • Βιβλιογραφικά πρότυπα και πρακτική εφαρμογή τους
 • Μοντέλα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης βιβλιοθηκών
 • Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (άστεγοι, άνεργοι, κλπ.)
 • Συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών
 • Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων
 • Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού υλικού
 • Ηλεκτρονική εκδοτική
 • Πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών (π.χ. ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών)
 • Ανοικτά Δεδομένα
 • Σημασιολογικός ιστός
 • Ψηφιακές συλλογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Ιδρυματικά και Θεματικά αποθετήρια
 • Βιβλιοθήκες και φορητές συσκευές
 • Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
 • Βιβλιοθήκες και πνευματικά δικαιώματα

Κατηγορίες εργασιών

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εργασίες σε δύο κατηγορίες: (α) εργασίες στις κύριες συνεδρίες και (β) αναρτημένες εργασίες. Η Οργανωτική Επιτροπή δέχεται επίσης προτάσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδριών  (tutorials) που στόχο θα έχουν να παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, αναλύσεις βιβλιοθηκονομικών προτύπων και εργαλείων, λογισμικά σχετικά με τις βιβλιοθήκες και τις  υπηρεσίες τους, αποτελέσματα έργων, κ.α. που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (από εισαγωγικές έως σύνθετες) που χρειάζεται να κατέχει η βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Ημερομηνίες

 • 31 Μαΐου 2013: Υποβολή περιλήψεων
 • 28 Ιουνίου 2013: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικασίας κρίσης
 • 02 Οκτωβρίου 2013: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
 • 24-25 Οκτωβρίου 2013: Ημέρες συνεδρίου

Υποβολή εργασιών

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται μέσα από το δικτυακό τόπο του συνεδρίου. Οι υποβολές των περιλήψεων θα γίνονται σε μορφή Microsoft Word με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Ένας εύληπτος και περιγραφικός τίτλος
 2. Κείμενο τουλάχιστον 200 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά
 3. Πέντε (5) λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά
 4. Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, επωνυμία ιδρυμάτων/εταιριών και διευθύνσεις επικοινωνίας με απαραίτητη την αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι εργασίες θα εξεταστούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να κατατεθούν σε πλήρη μορφή στην ημερομηνία που προσδιορίζεται και να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα:

 1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία (1-4)
 2. Κείμενο εργασίας κατ’ ελάχιστον 3000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά όχι των περιλήψεων.

Η κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι ελληνικά και σε αυτή γίνεται αποδεκτό και προς δημοσίευση το περιεχόμενο των εγκεκριμένων εργασιών.

Δημοσίευση

Με την υποβολή της εργασίας τους οι συγγραφείς αποδέχονται τη δημοσίευση της εργασίας τους στα πρακτικά του συνεδρίου υπό το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης μέσω της πλατφόρμας έκδοσης μονογραφιών της ΒΚΠ “Πασιφάη” και του θεματικού αποθετηρίου E-LIS. Οι συγγραφείς θα έχουν τη δυνατότητα ορισμού της άδειας Creative Commons που επιθυμούν.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσα από το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου που θα είναι διαθέσιμος εντός των επόμενων ημερών. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους Γιάννη Τσάκωνα (2610969625, john@lis.upatras.gr) και Πάνο Γεωργίου (2610969623, panos@lis.upatras.gr).