Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την προμήθεια γενικού και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών” (ΦΚ: 80683) με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:78ΕΒ469Β7Θ-ΓΙΒ, 62Ε0469Β7Θ-ΛΩ0). Οι σύνδεσμοί προς τις προσκλήσεις είναι:

Ο εξοπλισμός αυτός στοχεύει στη βελτίωση των όρων πρόσβασης των εντυποανάπηρων φοιτητών σε πληροφοριακούς πόρους.