Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εφικτή η πρόσβαση στο JSTOR μέσω της νέας υποδομής για την ομόσπονδη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο του ΣΕΑΒ. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

  • Στην ιστοσελίδα του JSTOR επιλέγετε την εντολή «Login to My Account»
  • Στη συνέχεια επιλέγετε «Find My Institution»
  • Από τον κατάλογο των Ιδρυμάτων εντοπίζετε το Πανεπιστήμιο Πατρών ή το αναζητάτε στο «Search by Institution Name»
  • Δίπλα από το «University of Patras Πανεπιστήμιο Πατρών» θα εμφανίζεται με την επιλογή «Login»
  • Επιλέγοντας το «Login», θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), όπου πάλι θα επιλέξετε το Πανεπιστήμιο και θα οδηγηθείτε στη ιστοσελίδα σύνδεσης. Εκεί με τα συνθηματικά σας (όνομα χρήστη/συνθηματικό τύπου @upatras/@upnet) θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο επί συνδρομή περιεχόμενο της JSTOR.

Η νέο υποδομή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του Συνδέσμου να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές δίχως να είναι στο δίκτυο του Ιδρυματός τους ή να χρειάζεται να ενεργοποιούν εικονικά δίκτυα (VPNs).