Σας ενημερώνουμε ότ τα νέα τεύχη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.