Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση του επί συνδρομή πληροφοριακού υλικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προμηθεύεται συνδρομητικό υλικό, με τη μορφή περιοδικών (εντύπων και ηλεκτρονικών) και βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικών) μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος καλύπτει αυτές τις δύο κατηγορίες. Σημειώνεται πως, με εισήγηση της ΒΚΠ και έγκριση των οργάνων του Πανεπιστημίου, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την προμήθεια πληροφοριακού υλικού δεν περικόπηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με πρόνοια δε του Τμήματος Προμηθειών είχε ζητήθει προέγκριση της δαπάνης για δύο έτη (2014 – 2015), γεγονός που – θεωρητικά – θα έδινε στο Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης και θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη πρόσβαση στο υλικό για δύο έτη.

Για το έτος 2014 ο διεθνής αυτός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε δύο φορές. Συγκεκριμένα:

  1. Στις 20 Μαίου 2014, υπήρξε ανάδοχος μόνο για την κατηγορία των βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας. Η διαδικασία για την κατηγορία αυτή προχώρησε κανονικά με την υπογραφή σύμβασης και την ανανέωση της πρόσβασης στις προβλεπόμενες βάσεις δεδομένων. Στη φάση αυτή όμως δεν υπήρξαν προσφορές για τα περιοδικά και ο διαγωνισμός θα έπρεπε για τη συγκεκριμένη κατηγορία να επαναληφθεί.
  2. Στην επαναληπτική διενέργεια του διαγωνισμού στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την κατηγορία των περιοδικών, δεν υπήρξε πάλι κάποια προσφορά από τους διαθέτες περιεχομένου και κατά συνέπεια ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος για δεύτερη φορά.

Την περίοδο αυτή εξετάζονται όλα τα νόμιμα περιθώρια για την προμήθεια του εν λόγω υλικού και προς αυτό είμαστε σε διαρκή συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τους αρμόδιους Αναπληρωτές Πρυτάνεως.

Σε ό,τι αφορά τις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αναφέρουμε τις ACM, American Chemical Society, American Physical Society, Cambridge University Press, Emerald, IEEE, Institute of Physics, Kluwer Law, Oxford University Press, TLG, Wilson κλπ.), πρόσφατα εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΣΕΑΒ σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://www.lis.upatras.gr/blog/2014/10/13/heal-link-update/. Και σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση είναι δυσχερής, λόγω των αρρυθμιών χρηματοδότησης, αλλά και εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι περιγράφονται στην ανακοίνωση. Η Μόνιμη Επιτροπή Ηλεκτρονικών Περιοδικών του ΣΕΑΒ, στην οποία συμμετέχει μέλος της ΒΚΠ και συνεπώς έχουμε άμεση και ακριβή εικόνα, εργάζεται συστηματικά για την ταχεία αποκατάσταση της πρόσβασης σε αυτές τις πολύ αντίξοες συνθήκες.