1. ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ). Η ΒΚΠ αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας και έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της τρέχουσας έρευνας και διδασκαλίας που επιτελείται στο ΠΠ μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, σε κάθε είδους μορφή (βιβλία, μη έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου), με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για την άριστη χρήση της. Η πληροφορία αυτή είναι στη διάθεση του κοινού της ευρύτερης περιοχής και στη διάθεση άλλων βιβλιοθηκών.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η λειτουργία της ΒΚΠ διευθύνεται από τον εκάστοτε Διευθυντή και εποπτεύεται από την Εφορεία της. Οι ακόλουθες μονάδες υποστηρίζουν διοικητικά το έργο της παροχής υπηρεσιών στην εξυπηρετούμενη κοινότητα:

2.1 Μονάδα Διοίκησης και Γραμματείας. Η Μονάδα αυτή:

 • Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό της λειτουργίας της ΒΚΠ.
 • Μεριμνά για τη διακίνηση πάσης φύσεως αλληλογραφίας.
 • Τηρεί το πρωτόκολλο καθώς και το αρχείο των σχετικών εγγράφων.
 • Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΒΚΠ και τηρεί σχετικά αρχεία.

2.2 Μονάδα Προσκτήσεων, Τεκμηρίωσης και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης. Η Μονάδα αυτή:

 • Μεριμνά για την πρόσκτηση παντός εντύπου και βιβλιακού υλικού, περιοδικών, εκθέσεων, εφημερίδων, και γενικώς παντός εντύπου ή άλλου υλικού όπως φιλμ, ταινιών, μικροφίλμ, CD ROMs κ.α., αναγκαίου για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του ΠΠ.
 • Φροντίζει για την παραλαβή, σφράγιση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, καταλογογράφηση και συντήρηση του παραπάνω υλικού.
 • Εκδίδει ανά τρίμηνο βιβλιογραφικό δελτίο.

2.3 Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών. Η Μονάδα αυτή:

 • Είναι συνδεδεμένη με τοπικά και διεθνή δίκτυα και προμηθεύει άρθρα σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή από περιοδικά στα οποία η ΒΚΠ δεν είναι συνδρομητής.
 • Μεριμνά για τον διαδανεισμό βιβλίων από βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και για τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις αυτών των παραγγελιών.
 • Εκπληρώνει αντίστοιχα αιτήματα, από βιβλιοθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού από το υλικό της ΒΚΠ.
 • Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των χρηστών της ΒΚΠ.
 • Βοηθά τους χρήστες στις βιβλιογραφικές και θεματικές τους αναζητήσεις και τους καθοδηγεί/εκπαιδεύει στη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, CD ROM, Internet κ.α.) της ΒΚΠ.
 • Περιλαμβάνει την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης.
 • Τηρεί φωτογραφικό και φωνητικό αρχείο του Πανεπιστημίου, όπως και αρχείο εγγράφων σχετικών με την Ιστορία του ΠΠ.
 • Είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή της ΒΚΠ σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Στα πλαίσια της Μονάδας αυτής λειτουργεί οπτικοακουστικό εργαστήριο, το οποίο παρέχει στους χρήστες της ΒΚΠ την δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Εκπαιδευτικό υλικό που δεν εμπίπτει στην κατηγορία εκμάθησης ξένων γλωσσών, μπορεί να δανειστεί στα Τμήματα του ΠΠ, κατόπιν αίτησής τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνο για διδακτικούς σκοπούς. Το χρονικό διάστημα δανεισμού ορίζεται από την ΕΒΚΠ.

2.4 Μονάδα Αναγνωστηρίων και Δανεισμού. Η Μονάδα αυτή:

 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Αναγνωστηρίων
 • Φροντίζει για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ΒΚΠ
 • Λειτουργεί την Υπηρεσία Δανεισμού
 • Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των επιστροφών του δανεισμένου υλικού και την αποστολή υπομνηστικών για το καθυστερημένο υλικό
 • Είναι υπεύθυνη για την φύλαξη και το διαρκή έλεγχο των βιβλίων
 • Αποσύρει το προς βιβλιοδεσία υλικό
 • Μεριμνά για τη μεταφορά των τευχών των περιοδικών της προηγουμένης ημερολογιακής χρονιάς στα κλειστά βιβλιοστάσια

2.5 Μονάδα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας και Ανάπτυξης. Η Μονάδα αυτή:

 • Παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη σε όλες τις υπηρεσίες της ΒΚΠ
 • Υποστηρίζει στο μέτρο του εφικτού το μηχανογραφικό πρόγραμμα της ΒΚΠ
 • Έχει την ευθύνη εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφόρησης στη ΒΚΠ, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της σε αυτές
 • Συνεργάζεται με ιδρύματα και οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την μηχανοργάνωση και την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες.
 • Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη του υπάρχοντος εξοπλισμού, κατά το μέτρο του δυνατού.

3. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η ΒΚΠ αφενός μεν παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, αφετέρου δε συγκεντρώνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της το παρακάτω υλικό:

 • Γενικό πληροφοριακό υλικό, όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφικοί Καταλόγοι, Εγχειρίδια, χάρτες κ.ά.
 • Επιστημονικά βιβλία
 • Περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος.
 • Επετηρίδες Πανεπιστημίων, πληροφοριακά έντυπα ξένων Πανεπιστημίων.
 • Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ΠΠ.
 • Διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακού επιπέδου (Masters) που εκπονήθηκαν στο ΠΠ.
 • Βιβλία και δωρεές ειδικών και γενικών θεμάτων και ενδιαφέροντος.
 • Οπτικοακουστικό υλικό, δίσκους, κασέτες, οπτικούς δίσκους CD ROM, ακουστικούς δίσκους, πολυμέσα, βιντεοταινίες, φιλμς, διαφάνειες κ.ά.
 • Μικρότυπα.
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ήχους, εικόνες, ψηφιακές βιβλιογραφίες ή πλήρη κείμενα, είτε σε on-line σύνδεση είτε σε μορφή CD ROM.
 • Λογισμικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας κ.ά.)
 • Όλο το πάσης φύσεως πληροφοριακό υλικό της ΒΚΠ πρέπει να είναι ταξινομημένο και καταλογογραφημένο βάσει των διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων σε Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ανοιχτής Προσπέλασης (ΑΚΑΠ), έτσι ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να λαμβάνει γνώση της ύπαρξής του μέσω του ΑΚΑΠ της ΒΚΠ.
 • Ολοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στους ΑΚΑΠ καταλόγους, σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά πακέτα που ανήκουν στη ΒΚΠ.

4. ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ

Η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για την αποδοχή δωρεάς ή μέρους δωρεάς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της.
 • Η αποδοχή της δωρεάς δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος.
 • Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην, οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(α) ΧΡΗΣΤΕΣ

Τους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της ΒΚΠ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν:

 1. Τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του ΠΠ
 2. Οι φοιτητές (Φ) του ΠΠ
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΜΦ) του ΠΠ
 4. Το υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ
 5. Εξωτερικοί χρήστες (ΕΧ), δηλαδή οποιοδήποτε άλλο άτομο της ευρύτερης κοινότητας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το υλικό ή τις υπηρεσίες της ΒΚΠ για τις ερευνητικές του ανάγκες.
 6. Άνεργοι (ΕΞ-Α), οι οποίοι μπορούν να εκδόσουν κάρτα εξωτερικού χρήση, δίχως την καταβολή του εφάπαξ ποσού των 30 € με την επίδειξη έγκυρης κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η διάρκεια της κάρτας χρήστη είναι ετήσια και γίνεται τακτικός έλεγχος της ισχύος της κάρτας ανεργίας.
 7. Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΠ), οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτας χρήστη με ετήσια διάρκεια. Οι απόφοιτοι μπορούν να κατέχουν κάρτα χρήστη Βιβλιοθήκης, αλλά χάνουν την ιδιότητα εάν μεσολαβήσει ένα έτος αδράνειας της. Εν συνεχεία, εάν επιθυμούν την επανεγγραφή τους, εγγράφονται στη Βιβλιοθήκη ως ΕΧ.
 8. Μέλη άλλων ακαδημαϊκών κοινοτήτων (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές) με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή κάρτα χρήστη στη Βιβλιοθήκη του οικείου τους Ιδρύματος. Η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι ετήσια και ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του Ιδρυματός τους.
 • Συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπου ορίζεται κατά άρθρο, χρησιμοποιούνται μόνο από εγγεγραμμένα μέλη της ΒΚΠ, δηλαδή από κατόχους Κάρτα Χρήστη.
 • Οι ΕΧ είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να υπογράφουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ σαν ένδειξη ότι τον αποδέχονται
 • Οι ΕΧ καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό εφάπαξ, με την εγγραφή τους στη ΒΚΠ, το οποίο καθορίζεται από την ΕΒΚΠ
 • Η ΕΒΚΠ καθορίζει τον ακριβή αριθμό βιβλίων που μπορούν να δανειστούν οι παραπάνω κατηγορίες χρηστών
 • Οι φοιτητές/μεταπτυχιακοί χρήστες της ΒΚΠ υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους «Βεβαίωση» ότι δεν χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα στη ΒΚΠ, σε περίπτωση που παίρνουν μεταγραφή ή ολοκληρώνουν τον προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους. Η Βεβαίωση χορηγείται από τη ΒΚΠ.
 • Οι χρήστες της ΒΚΠ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τον χώρο της ΒΚΠ, καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη μελέτη και την εργασία τους. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν την άσκοπη ή επικίνδυνη χρήση των υποδομών της ΒΚΠ (π.χ. άσκοπη χρήση των εξόδων κινδύνου), που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στη λειτουργία της ΒΚΠ και στους υπόλοιπους χρήστες.
 • Οι χρήστες της ΒΚΠ έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού της ΒΚΠ. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.
 • Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων στους χώρους κοινού της ΒΚΠ.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους της ΒΚΠ.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της ΒΚΠ με τσάντες ή σακούλες. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο με ειδικές τσάντες μεταφοράς Η/Υ, οι κάτοχοι των οποίων συμφωνούν σε έλεγχο από το προσωπικό της ΒΚΠ, εάν τεθεί θέμα ασφαλείας της συλλογής και των εγκατατάσεων.
 • Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης (πχ ομότιμοι καθηγητές κά) διατηρούν, τιμής ένεκεν, όλα τα προνόμια-υποχρεώσεις δανεισμού και τη σχετική κάρτα μέλους.
 • Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν, παραιτούνται ή λήγει η σύμβασή τους, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν, οφείλουν να επιστρέψουν πριν από την αποχώρησή τους τα βιβλία και το λοιπό υλικό ή εξοπλισμό που έχουν δανειστεί, καθώς και την κάρτα δανεισμού. Η ΒΚΠ ακυρώνει από μόνη της την ισχύ της κάρτας δανεισμού σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ δεν την επιστρέψει. Η Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο το παραιτούμενο μέλος ΔΕΠ εργαζόταν, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τη ΒΚΠ για την επικείμενη αποχώρηση του μέλους ΔΕΠ και να ζητάει να της αποσταλεί βεβαίωση ότι δεν οφείλει βιβλία ή άλλο υλικό
 • Όταν κάποιος από το υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ αποχωρεί λόγω συντάξεως, διατηρεί ομοίως όλα τα προνόμια-υποχρεώσεις δανεισμού και την κάρτα βιβλιοθήκης. Όταν, όμως, αποχωρεί λόγω παραίτησης, μετάταξης σε άλλο ΑΕΙ ή λήξης της σύμβασής του, χάνει τα δικαιώματα δανεισμού που είχε ως υπάλληλος του ΠΠ.
 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).
 • Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΠ, πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να καταθέτουν ένα αντίγραφο της εργασίας τους σε έντυπη μορφή στη ΒΚΠ και σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Παράλληλα, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να καταθέτουν στη ΒΚΠ ένα αντίγραφο της διπλωματικής τους εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Στους καταθέτες χορηγείται βεβαίωση για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους από τη ΒΚΠ.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός χρήστη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΚΠ ή στην περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς του προς το προσωπικό της ΒΚΠ, η Εφορεία της ΒΚΠ μπορεί μετά από πρόταση δύο μελών του προσωπικού της ΒΚΠ, να επιβάλλει την μόνιμη ή προσωρινή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού αυτού του χρήστη. Την πρώτη φορά γίνεται σύσταση και καταγράφεται το γεγονός στην ηλεκτρονική κάρτα του χρήστη. Εφόσον ο χρήστης υποπέσει στο ίδιο σφάλμα δύο φορές επιβάλεται η προσωρινή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και εάν το επαναλάβει τρεις φορές μέσα στην ίδια ακαδημαϊκή χρονιά, τότε παραπέμπεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για να επιληφθεί του θέματος.

(β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Γενικοί κανόνες

 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας χρήστη.
 • Η κάρτα Χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Επανέκδοση κάρτας για πρώτη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη βιβλιοθήκη η απώλειά της, πραγματοποιείται απλά με την επίδειξη του πάσου του φοιτητή ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η επανέκδοση κάρτας για δεύτερη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Η επανέκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής των υπηρεσιών της ΒΚΠ.
 • Ολοι οι χρήστες της ΒΚΠ επιτρέπεται να δανείζονται βιβλία. Το χρονικό διάστημα δανεισμού όμως ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και την κατηγορία του βιβλίου (βιβλίο συχνής ή συνήθους χρήσης ή βιβλίο δωρεάς).
 • Ένα μέλος ΔΕΠ έχει τη δυνατότητα να δανειστεί βιβλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από γραπτή αίτησή του στη ΒΚΠ, όπου θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αιτείται το παραπάνω. Την απόφαση για την υπέρβαση του κανονισμού την παίρνει ο Διευθυντής της ΒΚΠ.
 • Οι κανόνες δανεισμού και το ύψος των προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ή ανανέωσης δανεισμού, καθορίζονται από την ΕΒΚΠ.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, επιβαρύνεται ο εν λόγω χρήστης με πρόστιμο ανά ημέρα καθυστέρησης, η αξία του οποίου καθορίζεται από την ΕΒΚΠ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, handbooks, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς δε δανείζονται.
 • Τα περιοδικά δεν δανείζονται.
 • Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν να καταχωρηθεί στον κατάλογο και να σφραγιστεί.
 • Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να πάρουν βεβαίωση ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα και να διαγραφούν από τα μητρώα τους ή να μεταταγούν στην κατηγορία των Αποφοίτων. Για να πάρουν την παραπάνω βεβαίωση, θα πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να αποπληρώσουν τυχόν οφειλές τους.
 • Οι κανόνες δανεισμού καθορίζονται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

Διάρκεια & Ανανέωση Δανεισμού – Κράτηση Βιβλίου

 • Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και την κατηγορία του βιβλίου (βιβλίο συχνής ή συνήθους χρήσης).
 • Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη και στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.
 • Kάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι δύο (2) βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.
 • Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2610 969621, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον πάγκο δανεισμού (1ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ).
 • Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

Επιστροφή Βιβλίου – Καθυστερημένη Επιστροφή – Απώλεια Βιβλίου

 • Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30 € ανά ημέρα καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού.
 • Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 • Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.
 • Το ύψος των προστίμων καθορίζονται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

Διαχείριση προστίμων

 • Όποιο μέλος της ΒΚΠ χρωστά συνολικά πάνω από 10 € δεν επιτρέπεται να δανειστεί κάτι άλλο, εάν δεν εξοφλήσει το ποσό αυτό. Η χρέωση προστίμων σταματά στο ύψος του ποσού αυτού και ακολούθως υπάρχει επιβολή του μέτρου αναστολής δικαιώματων δανεισμού για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη. Στο ποσό αυτό δεν προσμετρούνται άλλες οφειλές του χρήστη, όπως για παράδειγμα χρέωση εκτυπώσεων.
 • Αν κάποιος χρωστά μικροποσά από καθυστερήσεις πολλών βιβλίων ή από πολλές καθυστερήσεις/ανανεώσεις του ίδιου βιβλίου, τότε πληρώνει όλο το ποσό που χρωστά χωρίς καμία έκπτωση.

Απωλεσθέν αντίτυπο – Απωλεσθέν καθυστερημένο αντίτυπο

 • Αν κάποιος χάσει βιβλίο της ΒΚΠ, τότε θα πρέπει να το αντικαταστήσει με την ίδια ή νεότερη έκδοση του ή να καταβάλει το κόστος του σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.
 • Εάν κάποιο μέλος της ΒΚΠ οφείλει να επιστρέψει καθυστερημένα ένα βιβλίο, το οποίο έχει χαθεί, τότε επιβαρύνεται με το κόστος αντικαταστασής του, όπως προβλέπεται παραπάνω, και τα πρόστιμα που του αναλογούν έως εκείνο το χρονικό σημείο. Εάν για παράδειγμα, το ύψος του προστίμου είναι το ανώτερο δυνατό (βλ. 10 Ευρώ) τότε η οφειλή υπολογίζεται ως {Χ} +10, όπου Χ είναι το κόστος αντικατάστασης του χαμένου βιβλίου.

(γ) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Δικαίωμα παραγγελίας άρθρου ή βιβλίου που δεν βρίσκεται στη ΒΚΠ, έχουν όσοι είναι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης και η παραγγελία γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
 • Σε περίπτωση που ένας χρήστης χρειάζεται υλικό που δεν βρίσκεται στη ΒΚΠ, τότε μπορεί να γίνει παραγγελία του άρθρου ή του βιβλίου που χρειάζεται μέσω της ΒΚΠ.
 • Η παραγγελία μπορεί να ικανοποιηθεί είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση του χρήστη.
 • Υλικό που δανείζεται από άλλη Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους δανεισμού που θέτει η δανείζουσα Βιβλιοθήκη.
 • Για την χρέωση των παραγγελιών υπάρχει σχετικό τιμολόγιο που καθορίζεται από την ΕΒΚΠ.

(δ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 • Η ΒΚΠ διαθέτει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για την φωτοτύπιση υλικού που δε μπορεί να δανεισθεί. Η χρήση τους χρεώνεται.
 • Η ΒΚΠ υποχρεούται να αποδίδει τα συγγραφικά δικαιώματα.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών της ΒΚΠ για την φωτοτύπιση υλικού που δεν ανήκει στη ΒΚΠ, όπως σημειώσεις κ.ά.
 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

(ε) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Το ωράριο λειτουργίας της ΒΚΠ καθορίζεται από την Εφορεία με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.