Ισχύει εξειδίκευση όρων του κανονισμού με απόφαση της Εφορείας της ΒΚΠ (Συνεδρίαση 1/2023). Παρακαλούμε δείτε το παράρτημα Α, στο τέλος της ιστοσελίδας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών» (ΒΚΠ), που είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Ως λειτουργική μονάδα, υπαγόμενη στον Πρύτανη ή στον από αυτόν οριζόμενο Αντιπρύτανη,  λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης» και έχει ποικίλους επιχειρησιακούς στόχους, όπως ενδεικτικά την ανάπτυξη συλλογής πληροφοριακών πόρων για τη μελέτη, διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπεριλαμβανομένων πόρων που αφορούν το ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής, β) την οργάνωση, μέσα από υψηλού επιπέδου πρότυπες διαδικασίες του χώρου των βιβλιοθηκών, και τη διάθεση της συλλογής των πόρων αυτών μέσα από υποδομές και υπηρεσίες φιλικές προς τα μέλη της εξυπηρετούμενης κοινότητας, κ.α. Αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΒΚΠ αναφέρονται στο ΦΕΚ 630, τεύχος B’ 630/17.02.2021 “Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α 114)”.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε στην υπ’ αριθ. 206/7.7.2022 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από Εισήγηση της Εφορείας της ΒΚΠ (Συνεδρίαση 2/2021) και περιλαμβάνει τα εξής άρθρα:

1. ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ). Η ΒΚΠ αποτελεί κέντρο συλλογής, οργάνωσης και διάχυσης πληροφορίας και έχει σκοπό την υποστήριξη της τρέχουσας έρευνας και διδασκαλίας που επιτελείται στο ΠΠ μέσω διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, σε κάθε είδους μορφή (βιβλία, άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου), με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για τη βέλτιστη χρήση της. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο κοινό, καθώς και στις άλλες βιβλιοθήκες.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η ΒΚΠ εποπτεύεται από την Εφορεία της και διευθύνεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Διεύθυνσης. Η σύσταση της Εφορείας ορίζεται από τον ισχύοντα Οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τα Τμήματα που υποστηρίζουν διοικητικά την παροχή υπηρεσιών ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Οργανόγραμμα του.

3. ΥΛΙΚΟ

3.1. Η ΒΚΠ συγκεντρώνει και διαθέτει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της το παρακάτω υλικό σε κάθε ενδιαφερόμενο:

 • Γενικό πληροφοριακό υλικό, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφικούς καταλόγους, εγχειρίδια, χάρτες, κ.ά.
 • Βιβλία.
 • Περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος.
 • Επετηρίδες και πληροφοριακά έντυπα ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.
 • Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ΠΠ.
 • Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που εκπονήθηκαν στο ΠΠ.
 • Δημοσιεύσεις των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Οπτικοακουστικό υλικό, δίσκους, κασέτες, οπτικούς δίσκους CD ROM, ακουστικούς δίσκους, πολυμέσα, βιντεοταινίες, φιλμ, διαφάνειες, μικρότυπα, κ.ά.
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ήχους, εικόνες, ψηφιακές βιβλιογραφίες ή πλήρη κείμενα, είτε σε on-line σύνδεση είτε σε ψηφιακή μορφή.
 • Αρχεία, ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, τα οποία φυλάσσονται σε ειδική πτέρυγα που ονομάζεται «Αρχειοθήκη».

3.2. Το πάσης φύσεως πληροφοριακό υλικό της ΒΚΠ πρέπει να είναι ταξινομημένο και καταλογογραφημένο βάσει διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων σε Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ανοιχτής Προσπέλασης (ΑΚΑΠ – OPAC, Online Public Access Catalogue), έτσι ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να λαμβάνει μέσω αυτού γνώση της ύπαρξής του.

3.3. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ανοικτούς καταλόγους από οπουδήποτε. Πρόσβαση σε πάσης φύσεως συνδρομητικό επιστημονικό περιεχόμενο της ΒΚΠ έχουν μόνο τα ιδρυματικά μέλη. Οι Εξωτερικοί Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες μόνο εντός των χώρων της ΒΚΠ.

3.4. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς δεν δανείζονται.

3.5. Οι περιοδικές εκδόσεις δεν δανείζονται.

3.6. Κανένα αντίτυπο συλλογής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν σφραγιστεί ή καταχωριστεί στον κατάλογο.

3.7. Ειδικές πτέρυγες φύλαξης υλικού, όπως η Αίθουσα Δωρεών και η Αρχειοθήκη, διέπονται από ειδικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ

4.1. Αποφάσεις για την αποδοχή δωρεάς ή μέρους δωρεάς λαμβάνονται από την Εφορεία της ΒΚΠ και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εφορείας. Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς, καθώς και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο, και λαμβάνει υπ’ όψη της τα εξής ενδεικτικά κριτήρια:

4.1.1. Το υλικό της δωρεάς θα πρέπει να εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της.

4.1.2. Η αποδοχή της δωρεάς θα πρέπει να μην συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής της, εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος.

4.1.3. Η αποδοχή της δωρεάς θα πρέπει να συμβάλλει στη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής.

4.1.4. Η φυσική κατάσταση του υλικού θα πρέπει να είναι ικανοποιητική.

4.1.5. Οι όροι του δωρητή θα πρέπει να είναι εκτελέσιμοι.

5. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

5.1. Τους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της ΒΚΠ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν:

 • Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΠΠ.
 • Οι φοιτητές του ΠΠ.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΠ.
 • Το υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος και των συνεργαζόμενων ερευνητών και διδασκόντων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το υλικό ή τις υπηρεσίες της ΒΚΠ για τις ερευνητικές του ανάγκες με την καταβολή εφάπαξ ποσού.
 • Άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσου Κάρτα Εξωτερικού Χρήστη, δίχως την καταβολή του εφάπαξ ποσού με την επίδειξη κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ εν ισχύι. Η διάρκεια της κάρτας μέλους είναι ετήσια και γίνεται τακτικός έλεγχος ισχύος της κάρτας ανεργίας.
 • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτα μέλους, εάν το επιθυμούν. Η αρχική διάρκεια της κάρτας μέλους για τους Αποφοίτους είναι πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Μέλη άλλων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή κάρτα μέλους στη Βιβλιοθήκη του οικείου Ιδρύματος. Η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι ετήσια και ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους.

5.2. Η κάθε κατηγορία μελών έχει τυπική προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, δύο χρόνια μετά το πέρας της οποίας τα μέλη διαγράφονται.

5.3. Όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Εξωτερικών Χρηστών, είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού ως απόδειξη ότι τον αποδέχονται.

5.4. Συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπου ορίζεται κατά άρθρο, χρησιμοποιούνται μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες της ΒΚΠ, δηλαδή από κατόχους Κάρτας Μέλους.

5.5. Η ΒΚΠ λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε πληροφοριακό υλικό και υποδομές, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της.

5.6. Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσουν ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα και να διαγραφούν από τα μητρώα της ή να μεταταγούν στην κατηγορία των Αποφοίτων. Η βεβαίωση γνωστοποιείται στις Γραμματείες Τμημάτων μέσα από υπηρεσιακές οδούς για το σύνολο των προς διαγραφή φοιτητών.

5.7. Οι χρήστες της ΒΚΠ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τον χώρο της ΒΚΠ και τους συναδέλφους τους, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη μελέτη και την εργασία. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν την άσκοπη ή επικίνδυνη χρήση των υποδομών της ΒΚΠ (π.χ. άσκοπη χρήση των εξόδων κινδύνου), η οποία μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στη λειτουργία της ΒΚΠ και στους υπόλοιπους χρήστες.

5.8. Οι χρήστες της ΒΚΠ είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν προσεκτικά και υπεύθυνα το υλικό και τον εξοπλισμό της ΒΚΠ. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού θα πρέπει να αποκαθίσταται ή να αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

5.9. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων στους καθορισμένους χώρους κοινού της ΒΚΠ.

5.10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους της ΒΚΠ.

5.11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της ΒΚΠ με τσάντες ή σακούλες. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο με ειδικές τσάντες μεταφοράς Η/Υ, οι κάτοχοι των οποίων συμφωνούν σε έλεγχο από το προσωπικό της ΒΚΠ, εάν τεθεί θέμα ασφαλείας της συλλογής και των εγκαταστάσεων.

5.12. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

5.13. Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης (πχ ομότιμοι καθηγητές κ.α.) διατηρούν, τιμής ένεκεν και εφόσον το επιθυμούν, όλα τα προνόμια-υποχρεώσεις δανεισμού και τη σχετική Κάρτα Μέλους. Η Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο το συνταξιοδοτηθέν μέλος ΔΕΠ εργαζόταν, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τη ΒΚΠ για την επικείμενη αποχώρηση του από το Τμήμα και να ζητήσει να της αποσταλεί Βεβαίωση Μη Οφειλών.

5.14. Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν, παραιτούνται ή λήγει η σύμβασή τους χωρίς να συνταξιοδοτηθούν, οφείλουν να επιστρέψουν πριν την αποχώρησή τους τα βιβλία και το λοιπό υλικό ή εξοπλισμό που έχουν δανειστεί, καθώς και την Κάρτα Μέλους. Η ΒΚΠ ακυρώνει την Κάρτα Μέλους σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ δεν την επιστρέψει. Η Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο το παραιτούμενο μέλος ΔΕΠ εργαζόταν, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τη ΒΚΠ για την επικείμενη αποχώρηση του και να ζητήσει να της αποσταλεί Βεβαίωση Μη Οφειλών.

5.15. Όταν κάποιο από το υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ αποχωρεί λόγω σύνταξης, διατηρεί ομοίως όλα τα προνόμια-υποχρεώσεις δανεισμού και την Κάρτα Μέλους, εφόσον το επιθυμεί. Όταν, όμως, αποχωρεί λόγω παραίτησης, μετάταξης σε άλλο ΑΕΙ ή λήξης της σύμβασής του, χάνει τα δικαιώματα δανεισμού που είχε ως υπάλληλος του ΠΠ.

5.16. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΠΠ, πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να καταθέτουν ένα (1) αντίγραφο της εργασίας τους σε έντυπη μορφή στη ΒΚΠ και σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Επίσης, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, επίσης πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να καταθέτουν στη ΒΚΠ τη διπλωματική τους εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Στους καταθέτες χορηγείται βεβαίωση για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους από τη ΒΚΠ.

5.17. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός μέλους με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΚΠ ή στην περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς του προς το προσωπικό της ΒΚΠ, η Εφορεία της ΒΚΠ μπορεί, μετά από πρόταση δύο μελών του προσωπικού της ΒΚΠ, να προβεί σε συστάσεις ή να επιβάλλει τη μόνιμη ή προσωρινή στέρηση δικαιώματος δανεισμού. Την πρώτη φορά γίνεται σύσταση και το γεγονός καταγράφεται στο μητρώο του μέλους στο πληροφοριακό σύστημα της Βιβλιοθήκης. Εφόσον το μέλος υποτροπιάσει, επιβάλλεται η προσωρινή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και εάν επαναληφθεί εκ νέου μέσα στην ίδια ακαδημαϊκή χρονιά, τότε η Εφορεία της ΒΚΠ παραπέμπει το ζήτημα στο Πρυτανικό Συμβούλιο για να επιληφθεί του θέματος.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

6.1. Γενικοί κανόνες

6.1.1. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης Κάρτας Μέλους.

6.1.2. Η Κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας η κάρτα ισούται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για τους εξωτερικούς χρήστες της ΒΚΠ εκδίδεται ειδική κάρτα, η οποία χρεώνεται.

6.1.3. Η ενεργοποίησή της κάρτας πραγματοποιείται απαραιτήτως με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή της αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για εξωτερικούς χρήστες.

6.1.4. Επανέκδοση κάρτας για πρώτη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη απώλειά της, πραγματοποιείται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για εξωτερικούς χρήστες. Η επανέκδοση κάρτας για δεύτερη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Η αίτηση επανέκδοσης κάρτας για τρίτη φορά επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

6.1.5. Όλοι οι χρήστες της ΒΚΠ επιτρέπεται να δανείζονται βιβλία. Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα την κατηγορία του μέλους (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και την κατηγορία του βιβλίου.

6.1.6. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τεκμηριωμένα δανεισμό βιβλίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αίτηση εξετάζεται από τη Διεύθυνση της ΒΚΠ.

6.1.7. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, επιβαρύνεται το εν λόγω μέλος με πρόστιμο ανά ημέρα καθυστέρησης, η αξία του οποίου καθορίζεται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

 

6.2. Διάρκεια και Ανανέωση Δανεισμού – Κράτηση Βιβλίου

6.2.1. Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί ένα μέλος ταυτόχρονα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του και στον αριθμό αυτό προσμετρώνται τα βιβλία που έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.

6.2.2. Κάθε μέλος μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι δύο (2) βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

6.2.3. Η ανανέωση δανεισμού ενός τεκμηρίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του και δεν έχει γίνει αίτημα κράτησής του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο που ορίζει η Βιβλιοθήκη, αλλά πάντα με επίδειξη της κάρτας μέλους.

6.2.4. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού.

 

6.3. Επιστροφή Βιβλίου – Καθυστερημένη Επιστροφή βιβλίου – Απώλεια Βιβλίου

6.3.1. Το μέλος οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου.

6.3.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, το εν λόγω μέλος επιβαρύνεται με πρόστιμο.

6.3.3. Το δανειζόμενο μέλος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.

6.3.4. Σε περίπτωση αλλοίωσης ή απώλειας του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), το δανειζόμενο μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περιπτώσεις μη αντικατάστασης, η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

 

6.4. Διαχείριση προστίμων

6.4.1. Όποιο μέλος της ΒΚΠ χρωστά συνολικά πάνω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο δεν επιτρέπεται να δανειστεί άλλο υλικό, εάν δεν εξοφληθεί το ποσό ή μέρος αυτού. Η χρέωση προστίμων σταματά στο ύψος του ποσού αυτού και ακολούθως υπάρχει επιβολή του μέτρου αναστολής δικαιωμάτων δανεισμού για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη. Στο ποσό αυτό δεν προσμετρώνται άλλες οφειλές του χρήστη, όπως για παράδειγμα χρέωση εκτυπώσεων.

6.4.2. Αν κάποιο μέλος χρωστά μικροποσά από καθυστερήσεις πολλών βιβλίων ή από πολλές καθυστερήσεις/ανανεώσεις του ίδιου βιβλίου, τότε πληρώνει όλο το ποσό που χρωστά χωρίς καμία έκπτωση.

 

6.5. Απολεσθέν αντίτυπο – Απολεσθέν καθυστερημένο αντίτυπο

6.5.1. Αν μέλος της ΒΚΠ δηλώσει απώλεια βιβλίου, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσει το απολεσθέν τεκμήριο με ίδια ή νεότερη έκδοσή του ή να καταβάλει το κόστος του σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

6.5.2. Εάν κάποιο μέλος της ΒΚΠ έχει καθυστερήσει να επιστρέψει ένα βιβλίο, το οποίο παράλληλά έχει δηλώσει πως έχει απωλέσει, τότε επιβαρύνεται με το κόστος αντικατάστασής του, όπως προβλέπεται παραπάνω, και με τα πρόστιμα που του αναλογούν.

 

Εξειδίκευση των κανόνων δανεισμού, όπως για παράδειγμα ο ακριβής αριθμός βιβλίων που μπορούν να δανειστούν οι παραπάνω κατηγορίες μελών, το ύψος των προστίμων σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής, το ανώτατο όριο προστίμου που μπορεί να επιβληθεί, κλπ. καθορίζονται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

7.1. Σε περίπτωση που ένα μέλος χρειάζεται υλικό που δεν βρίσκεται στη ΒΚΠ, μπορεί να γίνει παραγγελία του άρθρου ή του βιβλίου μέσω της ΒΚΠ.

7.2. Δικαίωμα παραγγελίας άρθρου ή βιβλίου που δε βρίσκεται στη ΒΚΠ έχουν όσοι είναι κάτοχοι Κάρτας Μέλους και η παραγγελία γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

7.3. Η παραγγελία μπορεί να ικανοποιηθεί είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση του μέλους.

7.4. Υλικό που δανείζεται από άλλη Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους δανεισμού που θέτει η δανείζουσα Βιβλιοθήκη.

7.5. Για την χρέωση των παραγγελιών υπάρχει σχετικό τιμολόγιο που καθορίζεται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

8.1. Η ΒΚΠ διαθέτει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για φωτοτύπηση υλικού, το οποίο δε διατίθεται για δανεισμό. Η χρήση τους χρεώνεται.

8.2. Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στα μέλη της Βιβλιοθήκης.

8.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών της ΒΚΠ για τη φωτοτύπηση υλικού που δεν ανήκει στο υλικό της ΒΚΠ, όπως σημειώσεις, κ.ο.κ.

8.4. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

9. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9.1. Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Εφορείας.

Παράρτημα Α’ – Ειδικοί όροι Κανονισμού Λειτουργίας

Έκδοση: Ιανουάριος 2023 / Συνεδρίαση Εφορείας 01/2023

Πρόστιμα

 • Το ημερήσιο πρόστιμο ανά τίτλο ορίζεται στα 30 λεπτά του Ευρώ (0,30).
 • Το ανώτερο χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 30 Ευρώ. Από το όριο αυτό κι εφεξής επιβάλλεται διακοπή δικαιώματος δανεισμού για τριάντα ημέρες. Σε επανάληψη καθυστέρησης επιβάλλεται εξαμηνιαία διακοπή. Για τους δε Εξωτερικούς Χρήστες επιβάλλεται διαγραφή.

Εγγραφή

 • Το ποσό της εγγραφής μελών στη Βιβλιοθήκη για εξωτερικούς χρήστες ορίζεται στα 30 Ευρώ.

Δανεισμός υλικού

 • Η περίοδος δανεισμού ορίζεται στις 21 ημέρες (3 ημερολογιακές εβδομάδες) για όλα τα βιβλία της βασικής συλλογής.
 • Η περίοδος δανεισμού για τα βιβλία του Ευδόξου ορίζεται στις 35 ημέρες (5 ημερολογιακές εβδομάδες).
 • Και οι δύο περίοδοι μπορούν να ανανεωθούν για μια ακόμη φορά, εφόσον υπάρχει εμπρόθεσμο αίτημα και δεν έχει υποβληθεί αίτημα κράτησης από άλλο μέλος.
 • Ο αριθμός των κρατήσεων είναι δύο (2) για δύο τίτλους για όλες τις κατηγορίες χρηστών.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού των βιβλίων της συλλογής του Ευδόξου.

Τροποποίηση παραγράφου 5.11

 • Απαγορεύονται οι τσάντες παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της μεταφοράς υπολογιστών. Για τη διευκόλυνση των χρηστών στη μεταφορά των προσωπικών τους ειδών, η ΒΚΠ διαθέτει στην είσοδο ειδικά καλάθια.