Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και να σέβονται τις υποδείξεις του προσωπικού, το χώρο, καθώς και τους συναδέλφους τους. Οι χρήστες έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

Στους χώρους κοινού της ΒΚΠ δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων, καθώς και το κάπνισμα.

Επίσης δεν επιτρέπεται η πρόκληση θορύβων από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές.

Μελέτη

Στους χώρους της ΒΚΠ διατίθενται 400 θέσεις μελέτης στα αναγνωστήρια όλων των ορόφων.

Οι χρήστες μπορούν να φυλάσσουν τα προσωπικά τους είδη στο βεστιάριο, το οποίο διαθέτει εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θυρίδες ασφαλείας.

Το Παράρτημα της ΒΚΠ στο Αγρίνιο, το οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου, σε ένα χώρο περίπου 200 τ.μ., διαθέτει 30 θέσεις αναγνωστηρίου.

Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου της ΒΚΠ, πρέπει μετά τη χρήση τους να τοποθετούνται στα διαθέσιμα για αυτό τον σκοπό καροτσάκια, τα οποία βρίσκονται δίπλα από τις εξόδους των αναγνωστηρίων. Το προσωπικό της ΒΚΠ θα τα επανατοποθετήσει στην σωστή θέση τους.

Συνεργασία

  • Έξι (6) αίθουσες συνεργασίας, οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου και οι οποίες διατίθενται σε ομάδες εργασίας μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ημερήσια βάση
  • Τέσσερα (4) ατομικά αναγνωστήρια, τα οποία βρίσκονται στον δεύτερο όροφο.

Εκδηλώσεις

Παράλληλα διατίθενται οι εξής αίθουσες εκδηλώσεων

  • Αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 70 ατόμων
  • Αίθουσα εκπαίδευσης χρηστών χωρητικότητας 20-25 ατόμων