Τα μόνιμα αναγνωριστικά (permanent identifiers) είναι χρήσιμα μέσα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό κάποιας οντότητας στο διαδίκτυο. Τα μόνιμα αναγνωριστικά δεν επηρεάζονται από αλλάγες στην ονοματοδοσία των ψηφιακών πόρων, βλ. επιστημονικών άρθρων, ή από τις πιθανές ομοιότητες ονομάτων φυσικών προσώπων (ταυτωνυμίες). Με τα μόνιμα αναγνωριστικά τα δεδομένα στον ψηφιακό κόσμο είναι ευρέσιμα (findable) και διαλειτουργικά (interoperable).

Αναγνωριστικά φυσικών προσώπων μέσω ORCID

Oι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα ένα αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο τους διακρίνει από άλλους ερευνητές (πχ. με ίδιο όνομα) και τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων τους και να αναζητούν άλλους ερευνητές στο Μητρώο. Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (πχ. SCOPUS ID, Researcher ID, IDs από διαφορετικούς εκδότες/παρόχους που ο καθένας προσφέρει στην δική του πλατφόρμα) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το “ORCID ID”. Με το αναγνωριστικό ORCID οι ερευνητές μπορούν να αναγνωρίζονται από πληθώρα συστημάτων της επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication), όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης (peer review).

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να δημιουργήσουν όλοι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωριστικό ORCID. Στόχος είναι όλα τα αναγνωριστικά φυσικών προσώπων ενός ιδρύματος να εντάσσονται κάτω από το αναγνωριστικό του ιδρύματος. Για την περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών το μόνιμο αναγνωριστικό του είναι 0000-0002-0143-712X.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων” και αφορά στη Premium υπηρεσία.

Περισσότερα για το ORCID

Σημασία δημιουργίας αναγνωριστικού ORCID

 1. Προσφέρει διαλειτουργικότητα. Με το αναγνωριστικό ORCID του ερευνητή, παρέχεται η δυνατότητα στον εκδότη να βεβαιώνει την πατρότητα/πνευματική ιδιοκτησία μιας εργασίας, στον εργοδότη/Πανεπιστήμιο να βεβαιώνει την εργασιακή/ερευνητική σχέση και στον χρηματοδότη να βεβαιώνει την ανάθεση/επιδότηση.
 2. Προσφέρει ιδιωτικότητα και συμβάλλει στην εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μέσω της άμεσης κοινής συγκατάθεσης χρήσης με το μοντέλο άδειας της ORCID ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ερευνητών προς όλα τα παραπάνω μέρη, είναι δυνατή η διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων και επομένως, η ενημέρωση των συστημάτων με τις δραστηριοτήτες του ερευνητή σε πραγματικό χρόνο.
 3. Διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής καθώς οι ερευνητές μπορούν να το χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
 4. Όπως αναφέρθηκε ήδη, διασυνδέει και συγκεντρώνει διάφορα και διαφορετικά αναγνωριστικά κάτω από το αναγνωριστικό ORCID.
 5. Δυνατότητα να αποτυπωθεί το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου με ορθό και έγκυρο τρόπο συνολικά σε επίπεδο Ιδρύματος αλλά και μεμονωμένα σε επίπεδο ερευνητή.
 6. Ήδη κάποιοι χρηματοδότες, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να παραχωρήσουν υποτροφίες ή/και χορηγίες.

Συνοπτικός οδηγός δημιουργίας αναγνωριστικού ORCID και χρήσης της υπηρεσίας

Ο ίδιος ο χρήστης/ερευνητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και διαχείριση της εγγραφής του στο μητρώο ORCID.

1. Εγγραφή

Δύο στοιχεία απαιτούνται, το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταύτισή σας. Σχετικά με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συστήνεται σε όσους δημιουργούν για πρώτη φορά ORCID αναγνωριστικό, να δηλώνουν την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (institutional email). Όσοι έχουν ήδη ORCID αναγνωριστικό με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετική της τρέχουσας ιδρυματικής (π.χ. GMail ή ιδρυματική άλλου Ιδρύματος/Φορέα), συστήνεται να προσθέσουν στην εγγραφή τους την τρέχουσα ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τη δηλώσουν ως πρωταρχική (primary).

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Θέμα του μηνύματος είναι: “[ORCID] Welcome to ORCID-verify your email address”. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία, όπως το επώνυμό σας, επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, το Ίδρυμα με το οποίο σχετίζεστε/εργάζεστε (affiliation) κ.α.

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να δηλώνετε το Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) όπως είναι καταχωρημένο στο μητρώο της ORCID, ενώ αν επιθυμείτε να δηλώσετε και τη Σχολή ή το Τμήμα, να τα δηλώνετε σύμφωνα με την ονομασία που έχει διαμορφώσει η ΒΚΠ και υπάρχει αναλυτικά παρακάτω στην ίδια σελίδα.

2. Διαχείριση

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ή να επεξεργαστείτε τα ήδη υπάρχοντα. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και να δηλώνετε αντίστοιχα το επίπεδο προβολής των στοιχείων σας (visibility settings). Τα επίπεδα προβολής που προβλέπονται είναι δημόσια (public), σε έμπιστα συμβαλλόμενα μέρη (trusted parties) και ιδιωτικά (private). Σε κάθε ενότητα στοιχείων υπάρχει στο δεξί μέρος το αντίστοιχο εικονίδιο ώστε να επιλέξετε το επίπεδο ορατότητας που επιθυμείτε.

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να επιλέγετε το δημόσιο προφίλ (public) ή τουλάχιστον σε επίπεδο έμπιστων συμβαλλόμενων μερών (trusted parties) είτε πρόκειται για οργανισμούς, είτε για ιδιώτες.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι το όνομά σας τίθεται εξ ορισμού δημόσια προβαλλόμενο (public), ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ιδιωτική (private). Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να τροποποιήσετε τα παραπάνω προεπιλεγμένα επίπεδα ορατότητας, αν το επιθυμείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ορατότητας, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ORCID.

3. Προβολή και χρήση

Μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζεται η εγγραφή σας δημόσια επιλέγοντας τον σύνδεσμο “View public version” από το ORCID αναγνωριστικό σας στο πάνω αριστερό μέρος της εγγραφής σας. Σημαντική είναι η πιστοποίηση (log in) από την πλευρά του ερευνητή καθώς με αυτό τον τρόπο ο ερευνητής έχει τον έλεγχο των συνδέσεων που γίνονται στο ORCID αναγνωριστικό του και τι συμβαίνει με την εγγραφή του. Ο έλεγχος από τον ερευνητή είναι μία από τις βασικές αρχές της ORCID. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να ζητήσουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν το ORCID αναγνωριστικό του ερευνητή ή να προσθέσουν και να ενημερώσουν πληροφορίες στο αρχείο τους ή να ζητήσουν πρόσβαση στην ανάγνωση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από αξιόπιστα μέρη στην εγγραφή τους.

Το πιστοποιημένο ORCID αναγνωριστικό σημαίνει ότι το ίδιο το αναγνωριστικό έχει περάσει απευθείας από έναν υπολογιστή στον άλλο (μέσω του API της ORCID), επομένως δεν υπάρχουν τυπογραφικά ή άλλα λάθη. Επιπλέον, τα αναγνωριστικά μπορούν να πιστοποιούνται μόνο από έναν ερευνητή με το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για αυτό το ORCID αναγνωριστικό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δοθεί άδεια από τον κάτοχο της εγγραφής.

Αναγνωριστικά τεκμηρίων μέσω DOIs & Handles

Τα μόνιμα αναγνωριστικά τεκμηρίων αποδίδονται στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις της πλατφόρμας “Πασιθέη”. Τα άρθρα στα περιοδικά που εκδίδονται στην πλατφόρμα “Πασιθέη” διαθέτουν DOI προκειμένου να είναι σταθερή η αναφορά τους.

Τα μόνιμα αναγνωριστικά DOI παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων”, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία DataCite για την παροχή μοναδικών αναγνωριστικών (DOIs), στα μέλη του, τόσο τα τακτικά, όσο και τα συνεργαζόμενα. Η DataCite είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει persistent identifiers (Digital Object Identifiers – DOIs) για ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σκοπός της δημιουργίας μόνιμων αναγνωριστικών είναι ο μονοσήμαντος προσδιορισμός κάθε προϊόντος έρευνας (ερευνητικά δεδομένα, δημοσιεύσεις, κ.ά.).

Παράλληλα, μόνιμα αναγνωριστικά URLs αποδίδονται σύμφωνα με το σύστημα Handle, ένα περιεκτικό σύστημα που αποδίδει, διαχειρίζεται και δημιουργεί μόνιμους συνδέσμους, γνωστά ως “handles” για ψηφιακά τεκμήρια και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Τα Handles χρησιμοποιούνται στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” και να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ασφαλώς, όταν παραπέμπετε σε αυτά μέσα από τις δημοσιεύσεις σας.

Τα handles είναι της μορφής http://hdl.handle.net/10889/12345 όπου το 10889 είναι το αναγνωριστικό του Πανεπιστημίου Πατρών και το 12345 είναι το αναγνωριστικό της δημοσιευσής σας (σημείωση: το 12345 είναι ενδεικτικός αριθμός). Τα Handles παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Kαθιέρωση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Κατά τον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων που πραγματοποιήθηκε σε εργαλεία αποτίμησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (research output) των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διαπιστώσαμε μια ασυμφωνία και ασυνέπεια ως προς τη χρήση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών και των επιμέρους μονάδων του στην αγγλική γλώσσα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την καθιέρωση του ονόματος του Ιδρύματος από εδώ και στο εξής, καθώς ήδη γίνονται ενέργειες, τόσο προς το Scopus, όσο και προς το Web of Science να μην υπάρχουν διαρροές εγγραφών δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών εξαιτίας των διαφορετικών εκδοχών της ονομασίας τους.

Ονομασία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι καθιερωμένο στο Scopus ως Panepistimion Patron. Άλλες κοινές ονομασίες του είναι University Of Patras και Univ Of Patras, ενώ κάτω από αυτό το όνομα υπάρχουν και τα Patras University Hospital, Patras University, Univ. Of Patras. Από αυτά, τα περισσότερα είναι διαφορετικές εκδοχές της ίδιας οντότητας. Όμως, η ονομασία Patras University Hospital αντιστοιχεί σε διαφορετική οντότητα, σε αυτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Συστήνουμε να αναγράφεται το University οf Patras ως επίσημη ονομασία του ιδρύματος στις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και όχι οι υπόλοιπες εκδοχές του.

Διεύθυνση

Επίσης, θα θέλαμε να θέσουμε υπό εξέταση το ζήτημα της διεύθυνσης του ιδρύματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημειώνεται από τους ερευνητές του ιδρύματος η Πάτρα (Patras), ενώ στην ιστοσελίδα του ιδρύματος αναγράφεται ως διεύθυνση η ακόλουθη:

University Campus, 265 04, Rio Achaia

Στις έως τώρα δημοσιεύσεις υπάρχουν εκδοχές του ονόματος με το Patras και Agrinion, αλλά και με το Rion (αθροίζεται ήδη). Όμως, υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις όπου το University of Patras στοιχίζεται με το Athens ή Piraeus.

Συστήνουμε να χρησιμοποιούνται μόνο το Patras και το Agrinion (με s και n στο τέλος).

Προτείνουμε, λοιπόν, κατά την υποβολή των άρθρων να βεβαιώνονται τα μέλη ΔΕΠ ότι ο εκδότης δεν τους συνδέει με άλλες πόλεις, πλην της Πάτρας και του Αγρινίου. Είναι αυτονόητο ότι οι συγγραφείς εργασιών δεν θα πρέπει να συγχέουν την έδρα του Τμήματός τους με τον τόπο κατοικίας τους. Το ίδιο θα πρέπει να υπάρχει και για τη χώρα. Υπάρχουν λίγες δημοσιεύσεις που χρησιμοποιείται το Hellas. Ανεξαρτήτως του τι είναι σωστό, οι εκδότες παγκοσμίως, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών μας χρησιμοποιούν το Greece.

Συστήνουμε να χρησιμοποιείται το Greece.

Σύνταξη

Ως βέλτιστη πρακτική αναφοράς του ιδρύματος εισηγούμαστε την ονομασία University of Patras και για τις επιμέρους μονάδες την ακολουθία:

Εργαστήριο/Τομέας Τμήμα Σχολή Πανεπιστήμιο Πόλη Χώρα
Προαιρετικό Υποχρεωτικό Προαιρετικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό
Laboratory of Nuclear Medicine Department of Medicine School of Health Sciences University of Patras Patras Greece

Επειδή η κατάταξη των εργασιών στα ιδρύματα πολλές φορές γίνεται με μηχανικό τρόπο, είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιείται ένα σημείο στίξης μεταξύ αυτών των στοιχείων, βλ. το κόμμα (,). Ειδάλλως, μπορεί να καθιερωθεί μια ονομασία που δεν ισχύει γιατί μπορεί να θεωρηθεί το ένα στοιχείο ως μέρος του άλλου.

Σημειώνεται πως τα εργαστήρια και οι τομείς ανιχνεύονται από τις βάσεις δεδομένων ή τις κατατάξεις και μπορεί να είναι στοιχείο προσδιορισμού του Τμήματος, εάν αυτό λείπει. Εάν αναγράφονται, τότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται και το Τμήμα και να μην παραλείπεται. Έχουν καταγραφεί πρακτικές όπου συγγραφείς αναγράφουν μόνο το Εργαστήριο και το Πανεπιστήμιο, αλλά όχι το Τμήμα.

Παρακάτω είναι η προτεινόμενη καθιέρωση Σχολών και Τμημάτων στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτή προκύπτει και χρησιμοποιείται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

School of Economics and Business

 • Department of Business Administration
 • Department of Business Administration of Food and Agricultural Enterprises
 • Department of Economics
 • Department of Tourism Management
 • Department of Management Science and Technology

School of Engineering

 • Department of Architecture
 • Department of Chemical Engineering
 • Department of Civil Engineering
 • Department of Computer Engineering and Informatics
 • Department of Electrical and Computer Engineering
 • Department of Environmental and Natural Resources Management
 • Department of Mechanical Engineering and Aeronautics
 • Department of Engineering Sciences (CLOSED)

School of Health Sciences

 • Department of Medicine
 • Department of Pharmacy

School of Health Rehabilitation Sciences

 • Department of Nursing
 • Department of Physiotherapy
 • Department of Speech and Language Therapy

School of Humanities and Social Sciences

 • Department of Educational Sciences and Early Childhood Education
 • Department of Theatre Studies
 • Department of Education and Social Work
 • Department of Philology
 • Department of Philosophy
 • Department of History and Archaeology
 • Department of Museum Studies

School of Natural Sciences

 • Department of Biology
 • Department of Chemistry
 • Department of Geology
 • Department of Materials Science
 • Department of Mathematics
 • Department of Physics

School of Agricultural Sciences

 • Department of Animal Production, Fisheries & Aquaculture
 • Department of Biosystems & Agricultural Engineering
 • Department of Food Science & Technology
 • Department of Agriculture
 • Department of Crop Science
 • Department of Agricultural Biotechnology