Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Μόνιμα αναγνωριστικά

Τα μόνιμα αναγνωριστικά (permanent identifiers) είναι χρήσιμα μέσα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό κάποιας οντότητας στο διαδίκτυο. Τα μόνιμα αναγνωριστικά δεν επηρεάζονται από αλλάγες στην ονοματοδοσία των ψηφιακών πόρων, βλ. επιστημονικών άρθρων, ή από τις πιθανές ομοιότητες ονομάτων φυσικών προσώπων (ταυτωνυμίες). Με τα μόνιμα αναγνωριστικά τα δεδομένα στον ψηφιακό κόσμο είναι ευρέσιμα (findable) και διαλειτουργικά (interoperable).

Αναγνωριστικά φυσικών προσώπων

Oι ερευνητές/ριες μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα ένα αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο τους/ις διακρίνει από άλλους/ές (πχ. με ίδιο όνομα) και τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων τους και να αναζητούν άλλους ερευνητές στο Μητρώο. Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (πχ. SCOPUS ID, Researcher ID, IDs από διαφορετικούς εκδότες/παρόχους που ο καθένας προσφέρει στην δική του πλατφόρμα) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το “ORCID ID”. Με το αναγνωριστικό ORCID οι ερευνητές μπορούν να αναγνωρίζονται από πληθώρα συστημάτων της επιστημονικής επικοινώνησης (scholarly communication), όπως για παράδειγμα τα συστήματα υποβολής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ομότιμης κρίσης (peer review).

Σύσταση της ΒΚΠ είναι να δημιουργήσουν όλοι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωριστικό ORCID. Στόχος είναι όλα τα αναγνωριστικά φυσικών προσώπων ενός ιδρύματος να εντάσσονται κάτω από το αναγνωριστικό του ιδρύματος. Για την περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών το μόνιμο αναγνωριστικό του είναι 0000-0002-0143-712X.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων” και αφορά στη Premium υπηρεσία.

Σημασία δημιουργίας αναγνωριστικού ORCID

 1. Προσφέρει διαλειτουργικότητα. Με το αναγνωριστικό ORCID του ερευνητή, παρέχεται η δυνατότητα στον εκδότη να βεβαιώνει την πατρότητα/πνευματική ιδιοκτησία μιας εργασίας, στον εργοδότη/Πανεπιστήμιο να βεβαιώνει την εργασιακή/ερευνητική σχέση και στον χρηματοδότη να βεβαιώνει την ανάθεση/επιδότηση.
 2. Προσφέρει ιδιωτικότητα και συμβάλλει στην εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μέσω της άμεσης κοινής συγκατάθεσης χρήσης με το μοντέλο άδειας της ORCID ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ερευνητών προς όλα τα παραπάνω μέρη, είναι δυνατή η διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων και επομένως, η ενημέρωση των συστημάτων με τις δραστηριοτήτες του ερευνητή σε πραγματικό χρόνο.
 3. Διαθέτει διεθνές πεδίο εφαρμογής καθώς οι ερευνητές μπορούν να το χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
 4. Όπως αναφέρθηκε ήδη, διασυνδέει και συγκεντρώνει διάφορα και διαφορετικά αναγνωριστικά κάτω από το αναγνωριστικό ORCID.
 5. Δυνατότητα να αποτυπωθεί το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου με ορθό και έγκυρο τρόπο συνολικά σε επίπεδο Ιδρύματος αλλά και μεμονωμένα σε επίπεδο ερευνητή.
 6. Ήδη κάποιοι χρηματοδότες, όπως το Wellcome Trust, θέτουν ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη αναγνωριστικού ORCID προκειμένου να παραχωρήσουν υποτροφίες ή/και χορηγίες.

Screenshot login page

Συνοπτικός οδηγός δημιουργίας αναγνωριστικού ORCID και χρήσης της υπηρεσίας

Ο ίδιος ο χρήστης/ερευνητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και διαχείριση της εγγραφής του στο μητρώο ORCID.

1. Εγγραφή

Δύο στοιχεία απαιτούνται, το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταύτισή σας. Σχετικά με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συστήνεται σε όσους δημιουργούν για πρώτη φορά ORCID αναγνωριστικό, να δηλώνουν την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (institutional email). Όσοι έχουν ήδη ORCID αναγνωριστικό με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετική της τρέχουσας ιδρυματικής (π.χ. GMail ή ιδρυματική άλλου Ιδρύματος/Φορέα), συστήνεται να προσθέσουν στην εγγραφή τους την τρέχουσα ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τη δηλώσουν ως πρωταρχική (primary).

Screenshot ταυτοποίησης χρήστη

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Θέμα του μηνύματος είναι: “[ORCID] Welcome to ORCID-verify your email address”. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία, όπως το επώνυμό σας, επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, το Ίδρυμα με το οποίο σχετίζεστε/εργάζεστε (affiliation) κ.α.

Screenshot επιβεβαιώσης ηλεκτρεονικού ταχυδρομείουΣύσταση της ΒΚΠ είναι να δηλώνετε το Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) όπως είναι καταχωρημένο στο μητρώο της ORCID, ενώ αν επιθυμείτε να δηλώσετε και τη Σχολή ή το Τμήμα, να τα δηλώνετε σύμφωνα με την ονομασία που έχει διαμορφώσει η ΒΚΠ και υπάρχει αναλυτικά παρακάτω στην ίδια σελίδα.

2. Διαχείριση

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ή να επεξεργαστείτε τα ήδη υπάρχοντα. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και να δηλώνετε αντίστοιχα το επίπεδο προβολής των στοιχείων σας (visibility settings). Τα επίπεδα προβολής που προβλέπονται είναι δημόσια (public), σε έμπιστα συμβαλλόμενα μέρη (trusted parties) και ιδιωτικά (private). Σε κάθε ενότητα στοιχείων υπάρχει στο δεξί μέρος το αντίστοιχο εικονίδιο ώστε να επιλέξετε το επίπεδο ορατότητας που επιθυμείτε.

Screenshot των visibility settingsΣύσταση της ΒΚΠ είναι να επιλέγετε το δημόσιο προφίλ (public) ή τουλάχιστον σε επίπεδο έμπιστων συμβαλλόμενων μερών (trusted parties) είτε πρόκειται για οργανισμούς, είτε για ιδιώτες.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι το όνομά σας τίθεται εξ ορισμού δημόσια προβαλλόμενο (public), ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ιδιωτική (private). Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να τροποποιήσετε τα παραπάνω προεπιλεγμένα επίπεδα ορατότητας, αν το επιθυμείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ορατότητας, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ORCID.

3. Προβολή και χρήση

Μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζεται η εγγραφή σας δημόσια επιλέγοντας τον σύνδεσμο “View public version” από το ORCID αναγνωριστικό σας στο πάνω αριστερό μέρος της εγγραφής σας. Σημαντική είναι η πιστοποίηση (log in) από την πλευρά του ερευνητή καθώς με αυτό τον τρόπο ο ερευνητής έχει τον έλεγχο των συνδέσεων που γίνονται στο ORCID αναγνωριστικό του και τι συμβαίνει με την εγγραφή του. Ο έλεγχος από τον ερευνητή είναι μία από τις βασικές αρχές της ORCID. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να ζητήσουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν το ORCID αναγνωριστικό του ερευνητή ή να προσθέσουν και να ενημερώσουν πληροφορίες στο αρχείο τους ή να ζητήσουν πρόσβαση στην ανάγνωση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από αξιόπιστα μέρη στην εγγραφή τους.

Το πιστοποιημένο ORCID αναγνωριστικό σημαίνει ότι το ίδιο το αναγνωριστικό έχει περάσει απευθείας από έναν υπολογιστή στον άλλο (μέσω του API της ORCID), επομένως δεν υπάρχουν τυπογραφικά ή άλλα λάθη. Επιπλέον, τα αναγνωριστικά μπορούν να πιστοποιούνται μόνο από έναν ερευνητή με το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για αυτό το ORCID αναγνωριστικό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δοθεί άδεια από τον κάτοχο της εγγραφής.

4. Προσθήκη δεύτερου email

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προσθήκης μιας δεύτερης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διασφαλίσετε την πρόσβασή σας στο ORCID αναγνωριστικό σας. Συνοπτικά τα βήματα που ακολουθείτε είναι:

 • Συνδέεστε στο λογαριασμό σας.
 • Στις Ρυθμίσεις Λογαριασμού, επιλέγετε την Επεξεργασία των προτιμήσεών σας σε σχέση με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Προσθέτετε μια μόνιμη ή/και σταθερή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τέλος, ελέγχετε και επιβεβαιώνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας και αποφασίζετε τι θα είναι ορατό και από ποιον.

Μια γραφική οπτική αναπαράσταση των βημάτων προς διευκόλυνσή σας μπορεί να βρεθεί εδώ.

Δημιουργία λογαριασμού

 1. Συνδεθείτε στο scholar.google.com και επιλέξτε τον σύνδεσμο “Το προφίλ μου” στο επάνω μέρος της σελίδας για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού σας.
 2. Προσθέστε τα στοιχεία σύνδεσης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Πατρών, ώστε το Google Scholar να μπορέσει να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό σας.
 3. Προσθέστε το University of Patras, ώστε να ευρετηριαστείτε κάτω από το ίδρυμά μας, και λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, ώστε άλλοι να μπορούν να σας εντοπίσουν πιο εύκολα.
 4. Προσθέστε τον δικτυακό τόπο σας ή αυτόν του Τμήματος ή του εργαστηρίου σας.
 5. Αφού ολοκληρώσετε τον λογαριασμό σας και προσθέσετε τις αρχικές εργασίες σας (βλ. παρακάτω), προσθέστε μια φωτογραφία κάνοντας κλικ στο avatar σας δίπλα στο όνομα και τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και ορίστε το ιδιωτικό σας προφίλ σε “Δημόσιο” (Public).

Καλή πρακτική: Ανεξάρτητα από το Google account που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να αλλάξετε το email σας από το εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι) που βρίσκεται δίπλα από τη φωτογραφία σας. Συστήνουμε να χρησιμοποιείτε το email του Ιδρύματος.

Προσθήκη δημοσιεύσεων

 1. Το Google Scholar πιθανότατα έχει ήδη ευρετηριάσει τη δουλειά σας εδώ και αρκετό καιρό και θα σας προτείνει άρθρα που θεωρεί ότι σας ανήκουν. Επιλέξτε οποιοδήποτε από αυτά αναγνωρίζετε ότι είναι δικό σας, ενώ εάν δεν βλέπετε κάποιο, επιλέξτε “Αναζήτηση άρθρων.”
 2. Στο στάδιο αυτό μπορεί να αναγνωρίσετε δημοσιεύσεις που δεν θέλετε να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας. Αυτές μπορεί να είναι εφήμερο υλικό (π.χ. ενημερωτικά δελτία), άρθρα που δεν αντικατοπτρίζουν το τρέχον ερευνητικό σας ενδιαφέρον και άρθρα από ερευνητές με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Μπορείτε να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Περαιτέρω προσθήκες: Το Google προσθέτει μόνο του τις εργασίες στον λογαριασμό σας. Όμως, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε χειρωνακτικά μία ή περισσότερες στην περίπτωση που δεν τις έχει ευρετηριάσει. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Επιλέξτε το κουμπί “+” στη γκρίζα γραμμή εργαλείων πάνω από τις εργασίες σας.
 2. Επιλέξτε “Μη αυτόματη προσθήκη άρθρων” από το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Προσθέστε τις εργασίες σας και συμπληρώστε όσα περισσότερα στοιχεία γνωρίζετε Πατήστε “Αποθήκευση” (το μπλε πλήκτρο στην άνω δεξιά γωνία).

Καλή πρακτική: μην προσθέτετε διπλές εγγραφές, όπως για παράδειγμα μια εγγραφή για ένα κεφάλαιο βιβλίου που έχετε συγγράψει και μια για όλο το βιβλίο που μπορεί να έχει επιμεληθεί ένας άλλος ερευνητής. Επίσης, μπορείτε να συγχωνεύσετε εγγραφές, π.χ. μια προδημοσιεύση και μια τελική εργασία.

Διαγραφή δημοσιεύσεων

Μπορείτε να διαγράψετε εργασίες που δεν επιθυμείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Επιλέξτε κάθε άρθρο που θέλετε να αφαιρέσετε. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων στην άνω δεξιά γωνία του.
 2. Από την κύρια σελίδα προφίλ, επιλέξτε τα κουτιά της που βρίσκονται στην αρχή κάθε εγγραφής και στη συνέχεια επιλέξτε “Διαγραφή” από την γκρίζα γραμμή πάνω από τα άρθρα σας. Αν δύο άρθρα είναι παραπλήσια, μπορείτε να πατήσετε “Συγχώνευση.”

Ενημερώσεις

Μπορείτε να παρακολουθείτε ποια άρθρα προστίθενται αυτόματα στον λογαριασμό σας και να λαμβάνετε τις σχετικές ειδοποιήσεις:

 1. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί “Παρακολούθηση” στο επάνω μέρος λογαριασμού σας.
 2. Επιλέξτε “Νέα άρθρα στο προφίλ μου”. Αν θέλετε, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και για τις νέες αναφορές που δέχονται οι εργασίες σας (“Νέες παραθέσεις στα άρθρα μου.”)
 3. Εισάγετε τη διεύθυνση email όπου θέλετε να αποστέλλονται αυτές οι ειδοποιήσεις.

Άλλες λειτουργικότητες

Μπορείτε να προσθέσετε τους συ-συγγραφείς. Για να προσθέσετε έναν προτεινόμενο συ-συγγραφέα, βρείτε την ενότητα “Συν-συγγραφείς” στη δεξιά πλευρά του λογαριασμού σας σας ακριβώς κάτω από την ενότητα “Παρατίθεται από.”

Είναι σύνηθες κάποιοι συγγραφείς να έχουν παρόμοια ονόματα ή να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάποιες δημοσιεύσεις (π.χ Georgios ή Giorgos). Το Αναγνωριστικό Συγγραφέα του Scopus (Scopus Author Identifier) διακρίνει μεταξύ παρόμοιων ονομάτων τον κάθε συγγραφέα αποδίδοντάς του έναν μοναδικό αριθμό στο στην ομώνυμη βάση και ομαδοποιώντας όλες τις εργασίες του σε αυτόν τον αριθμό.

Στη βάση Scopus το αναγνωριστικό (identifier) είναι ένας μοναδικός αριθμός που συνδέεται με ένα προφίλ (author profile). Όμως ο κάθε ερευνητής μπορεί να έχει περισσότερα του ενός προφίλ στην καριέρα του, π.χ. να τα έχει δημιουργήσει σε διαφορετικά ιδρύματα. Όλα αυτά μπορεί να τα διαχειριστεί από έναν λογαριασμό στο εν λόγω σύστημα (Scopus account) .

Εύρεση αναγνωριστικού

Όταν το Scopus ευρετηριάζει τις δημοσιεύσεις δημιουργεί το αναγνωριστικό κάθε συγγραφικής οντότητας. Συνεπώς μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση με το όνομα του συγγραφέα και να τον εντοπίσετε. Συγκεκριμένα:

 • Στη σελίδα αποτελεσμάτων, επιλέγετε το όνομα του συγγραφέα και μεταβαίνετε σε μια ιστοσελίδα με το προφίλ του (author’s profile).
 • Στη σελίδα αυτή μπορείτε να εντοπίσετε το AuthorID κάτω από το όνομα του συγγραφέα και τα στοιχεία του ιδρύματος με το οποίο σχετίζεται (affiliation).

Δημιουργία λογαριασμού

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στο ScienceDirect, Mendeley ή σε άλλον προϊόν του Elsevier, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια στοιχεία (username, password) προκειμένου να συνδεθείτε (sign in) και δεν χρειάζεται να εγγραφείτε (register/create account). Αν δεν θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσης, τότε είναι προτιμότερο να ανακτήσετε το συνθηματικό σας αντί να δημιουργήσετε κάποιον νέο. Για να αλλάξετε κάποια πληροφορία στον λογαριασμό σας, π.χ. να ενημερώσετε το ιδρυματικό σας email που συστήνεται από εμάς, τότε δείτε την ενότητα “Διαχείριση αναγνωριστικού.”

Εάν δεν έχετε, μπορείτε να εγγραφείτε με τον ιδρυματικό σας email (upatras.gr), ώστε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

 • Στην ιστοσελίδα https://www.scopus.com επιλέξτε Create account.
 • Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε “You can also sign in via your institution, organization or OpenAthens” που βρίσκεται κάτω από το κουμπί “Continue.”
 • Στην επόμενη οθόνη πατήστε το κουμπί “Sign in via institution.” Θα οδηγηθείτε στο περιβάλλον πιστοποίησης του Ιδρύματος και μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του Ιδρύματος.
 • Στη νέα οθόνη πληκτρολογήστε είτε το email σας, είτε “University of Patras.”
 • Επιστρέφετε σε μια οθόνη που πέρα από το email σας ζητούνται το όνομα και το επώνυμό σας. Αφού τα συμπληρώσετε, πατήστε “Complete registration.”

Οθόνη εγγραφής στο Scopus

Διαχείριση αναγνωριστικού

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το αναγνωριστικό και το προφίλ σας θα πρέπει να το κάνετε μέσω του λογαριασμού σας στο Scopus με τον οποίο έχετε πρόσβαση στο εργαλείο Author Feedback Wizard. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει:

 • Να ορίσετε το όνομα που προτιμάτε
 • Να συγχωνεύσετε άλλα προφίλ που μπορεί να υπάρχουν για το προσωπό σας
 • Να προσθέσετε και να αφαιρέσετε εργασίες που έχετε δημοσιεύσει
 • Να ενημερώσετε τα στοιχεία που αφορούν στο ίδρυμα που ανήκετε (affiliation)

Δεν μπορείτε να διορθώσετε στοιχεία στο προφίλ σας (author profile) καθώς αυτό γίνεται μόνο μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος στο Scopus από εσάς. Στην σελίδα αυτή υπάρχουν αναλυτικά πληροφορίες για διόρθωση των στοιχείων σας και πώς μπορείτε να υποβάλετε το σχετικό αίτημα. Ενδεικτικά, μπορείτε να διορθώσετε την ορθογραφία του ονόματος σας, να επικαιροποιήσετε το ίδρυμα με το οποίο σχετίζεστε τώρα, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ συγγραφέα στην ενότητα Scopus: Profile and content corrections Support Center.

Το αναγνωριστικό Web of Science ResearcherID βρίσκεται πλέον στο Publons. Το Publons είναι ένα νέο περιβάλλον όπου μπορείτε να επωφεληθείτε του βελτιωμένου αναγνωριστικού Web of Science ResearcherID, να προσθέσετε τις δημοσιεύσεις σας, να παρακολουθήσετε τις αναφορές σας και να διαχειριστείτε την καταχώρησή σας (record) στο Web of Science. Από τον Απρίλιο του 2019, όλα τα αναγνωριστικά ResearcherID έχουν μεταφερθεί στο Publons και οι σύνδεσμοι στα ResearcherIDs ανακατευθύνθηκαν στο νέο Web of Science ResearcherID, που φιλοξενείται στο Publons.

Το προσωπικό ResearcherID σας εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος των περισσότερων σελίδων στο Publons, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ και του προσωπικού σας πίνακα (dashboard). Όλες οι δημοσιεύσεις που προσθέτετε στο προφίλ σας στο Publons συνδέονται με το Web of Science ResearcherID που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ResearcherID για να βρίσκετε τις εργασίες σας σε Web of Science και InCites. Το Publons ενημερώνει το Web of Science σχετικά με δημοσιεύσεις που προσθέτετε ή αφαιρείτε από το προφίλ σας κάθε νύχτα και αντίστοιχα το Web of Science ενημερώνεται μέσα σε 3 μέρες. Τα δεδομένα στο InCites ενημερώνονται κάθε μερικούς μήνες οπότε αναμένεται μια μικρή καθυστέρηση πριν διασυνδεθούν οι δημοσιεύσεις σας με το ResearcherID στις αναζητήσεις στο InCites.

Πώς αποκτώ ένα αναγνωριστικό Web of Science ResearcherID;

 1. Κάνετε εγγραφή σε Publons και εισάγετε τις δημοσιεύσεις σας από το Web of Science ώστε να έχετε δικαίωμα για ένα αναγνωριστικό Web of Science ResearcherID στην ιστοσελίδα https://publons.com/account/register. Κάθε νύχτα το Publons αποδίδει ένα αναγνωριστικό Web of Science ResearcherID σε προφίλ που φέρουν μία ή περισσότερες ευρετηριασμένες δημοσιεύσεις στο Web of Science αλλά δεν έχουν ακόμα ένα ResearcherID.
  Αν δεν διαθέτετε ευρετηριασμένες δημοσιεύσεις στο Web of Science αλλά θέλετε να αποκτήσετε ένα αναγνωριστικό Web of Science ResearcherID, θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://publons.com/account/login/. Εάν έχετε λογαριασμό σε άλλες υπηρεσίες της Clarivate Analytics, καλύτερα να συνδεθείτε στο Publons χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχετε στις άλλες υπηρεσίες παρά να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.
 2. Εάν έχετε λογαριασμό ResearcherID, μπορείτε να συνδεθείτε σε Publons, EndNote και Web of Science με μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) και κωδικό. Εάν είχατε παλιότερα έναν λογαριασμό ResearcherID ή διαθέτετε ήδη λογαριασμό σε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο Publons χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (credentials) γι’ αυτή την υπηρεσία και επαναφέροντας (reset) τον κωδικό σε περίπτωση που δεν τον θυμάστε. Με αυτή τη διαδικασία ενημερώνεται ο κωδικός σας σε Publons, EndNote και Web of Science. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email addresses) μεταξύ υπαρχόντων λογαριασμών ή έχετε απορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000049519-authenticating-with-publons.

Προφίλ στο Publons (Publons profile)

Το προφίλ σας στο Publons είναι το δημόσιο στοιχείο του λογαριασμού σας στο Publons όπου άλλα μέλη της κοινότητας μπορούν να δουν τις δημοσιεύσεις σας, τις επιβεβαιωμένες ομότιμες κρίσεις σας, τις επιβεβαιωμένες συμμετοχές σε ομάδες σύνταξης (editorial board), που μεταξύ άλλων δημιουργούν μία επιβεβαιωμένη καταχώρηση της συμβολής σας στην έρευνα. Το προφίλ σας αποτελείται από πέντε διακριτές ενότητες:

 • Κάρτα προφίλ (profile card): εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε σελίδας του προφίλ σας και παρέχει μια σύνοψη για εσάς και του περιεχομένου που σχετίζεται με εσάς στο Publons. Το προφίλ αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία: τη φωτογραφία, το όνομα, τις διακρίσεις σας ως ερευνητή (badges), το ίδρυμα σχέσης (affiliation) και τις μετρήσεις για τις δημοσιεύσεις σας.
 • Περίληψη προφίλ (profile summary page): παρέχει μια σύνοψη του ποιος είστε και των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχετε προσθέσει στο Publons, όπως βιογραφικές πληροφορίες, ερευνητικά ενδιαφέροντα κ.α.
 • Δημοσιεύσεις: το ιστορικό των δημοσιεύσεων σας μπορεί να προστεθεί από τον προσωπικό σας πίνακα (dashboard) και θα εμφανίζεται στην ενότητα “Publications” του προφίλ σας. Για κάθε δημοσίευση εμφανίζονται όσες από τις ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
  • τίτλος,
  • περιοδικό δημοσίευσης,
  • ημερομηνία δημοσίευσης,
  • αν ευρετηριάζεται στο Web of Science (Web of Science indexed)
  • αριθμός αναφορών στο Web of Science (Web of Science citation count)
 • Ιστορικό ομότιμης κρίσης (peer review history): αποτελείται από πέντε ενότητες, που θα υπάρχουν και θα εμφανίζονται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει περιεχόμενο για αυτές τις ενότητες και σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να ενημερώνετε τις ενότητες αυτές μέσω του προσωπικού σας πίνακα:
  • Επιβεβαιωμένες συμμετοχές σε συντακτικές ομάδες (Verified editorial board memberships)
  • Εγγραφές συντάκτη (Editor records, i.e manuscripts handled as editor)
  • Περιοδικά για τα οποία έχετε κάνει κριτική (Journals reviewed for)
  • Κρίσεις ανοικτών προδημοσιεύσεων (Open pre-publication reviews)
  • Κρίσεις ανοικτών μεταδημοσιεύσεων (Open post-publication reviews)
 • Μετρήσεις (metrics): όταν προσθέσετε ομότιμες κρίσεις ή δημοσιεύσεις στο προφίλ σας στο Publons, τότε η ενότητα “Metrics” θα είναι διαθέσιμη στο προφίλ σας. Μπορεί να είναι ορατή ή όχι επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο προφίλ σας (profile settings). Οι μετρήσεις σας διακρίνονται σε 3 ενότητες:
  • Συνολικός αντίκτυπος (Your impact over time)
  • Μετρήσεις δημοσιεύσεων (Publication metrics)
  • Μετρήσεις σχετικά με τη δραστηριότητά σας ως κριτής (Review metrics)

Kαθιέρωση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Κατά τον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων που πραγματοποιήθηκε σε εργαλεία αποτίμησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (research output) των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διαπιστώσαμε μια ασυμφωνία και ασυνέπεια ως προς τη χρήση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών και των επιμέρους μονάδων του στην αγγλική γλώσσα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την καθιέρωση του ονόματος του Ιδρύματος από εδώ και στο εξής, καθώς ήδη γίνονται ενέργειες, τόσο προς το Scopus, όσο και προς το Web of Science να μην υπάρχουν διαρροές εγγραφών δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών εξαιτίας των διαφορετικών εκδοχών της ονομασίας τους.

Ονομασία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι καθιερωμένο στο Scopus ως Panepistimion Patron. Άλλες κοινές ονομασίες του είναι University Of Patras και Univ Of Patras, ενώ κάτω από αυτό το όνομα υπάρχουν και τα Patras University Hospital, Patras University, Univ. Of Patras. Από αυτά, τα περισσότερα είναι διαφορετικές εκδοχές της ίδιας οντότητας. Όμως, η ονομασία Patras University Hospital αντιστοιχεί σε διαφορετική οντότητα, σε αυτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Συστήνουμε να αναγράφεται το University οf Patras ως επίσημη ονομασία του ιδρύματος στις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και όχι οι υπόλοιπες εκδοχές του.

Διεύθυνση

Επίσης, θα θέλαμε να θέσουμε υπό εξέταση το ζήτημα της διεύθυνσης του ιδρύματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημειώνεται από τους ερευνητές του ιδρύματος η Πάτρα (Patras), ενώ στην ιστοσελίδα του ιδρύματος αναγράφεται ως διεύθυνση η ακόλουθη:

University Campus, 265 04, Rio Achaia

Στις έως τώρα δημοσιεύσεις υπάρχουν εκδοχές του ονόματος με το Patras και Agrinion, αλλά και με το Rion (αθροίζεται ήδη). Όμως, υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις όπου το University of Patras στοιχίζεται με το Athens ή Piraeus.

Συστήνουμε να χρησιμοποιούνται μόνο το Patras, το Messolonghi  και το Agrinion.

Προτείνουμε, λοιπόν, κατά την υποβολή των άρθρων να βεβαιώνονται τα μέλη ΔΕΠ ότι ο εκδότης δεν τους συνδέει με άλλες πόλεις, πλην της Πάτρας και του Αγρινίου. Είναι αυτονόητο ότι οι συγγραφείς εργασιών δεν θα πρέπει να συγχέουν την έδρα του Τμήματός τους με τον τόπο κατοικίας τους. Το ίδιο θα πρέπει να υπάρχει και για τη χώρα. Υπάρχουν λίγες δημοσιεύσεις που χρησιμοποιείται το Hellas. Ανεξαρτήτως του τι είναι σωστό, οι εκδότες παγκοσμίως, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των ερευνητών μας χρησιμοποιούν το Greece.

Συστήνουμε να χρησιμοποιείται το Greece.

Σύνταξη

Ως βέλτιστη πρακτική αναφοράς του ιδρύματος εισηγούμαστε την ονομασία University of Patras και για τις επιμέρους μονάδες την ακολουθία:

Εργαστήριο/Τομέας Τμήμα Σχολή Πανεπιστήμιο Πόλη Χώρα
Προαιρετικό Υποχρεωτικό Προαιρετικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό
Laboratory of Nuclear Medicine Department of Medicine School of Health Sciences University of Patras Patras Greece

Επειδή η κατάταξη των εργασιών στα ιδρύματα πολλές φορές γίνεται με μηχανικό τρόπο, είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιείται ένα σημείο στίξης μεταξύ αυτών των στοιχείων, βλ. το κόμμα (,). Ειδάλλως, μπορεί να καθιερωθεί μια ονομασία που δεν ισχύει γιατί μπορεί να θεωρηθεί το ένα στοιχείο ως μέρος του άλλου.

Σημειώνεται πως τα εργαστήρια και οι τομείς ανιχνεύονται από τις βάσεις δεδομένων ή τις κατατάξεις και μπορεί να είναι στοιχείο προσδιορισμού του Τμήματος, εάν αυτό λείπει. Εάν αναγράφονται, τότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται και το Τμήμα και να μην παραλείπεται. Έχουν καταγραφεί πρακτικές όπου συγγραφείς αναγράφουν μόνο το Εργαστήριο και το Πανεπιστήμιο, αλλά όχι το Τμήμα.

Παρακάτω είναι η προτεινόμενη καθιέρωση Σχολών και Τμημάτων στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτή προκύπτει και χρησιμοποιείται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

School of Economics and Business

 • Department of Business Administration
 • Department of Economics
 • Department of Tourism Management
 • Department of Management Science and Technology

School of Engineering

 • Department of Architecture
 • Department of Chemical Engineering
 • Department of Civil Engineering
 • Department of Computer Engineering and Informatics
 • Department of Electrical and Computer Engineering
 • Department of Mechanical Engineering and Aeronautics

School of Health Sciences

 • Faculty of Medicine
 • Department of Pharmacy

School of Health Rehabilitation Sciences

 • Department of Nursing
 • Department of Physiotherapy
 • Department of Speech and Language Therapy

School of Humanities and Social Sciences

 • Department of Educational Sciences and Early Childhood Education
 • Department of Theatre Studies
 • Department of Education and Social Work
 • Department of Philology
 • Department of Philosophy
 • Department of History and Archaeology

School of Natural Sciences

 • Department of Biology
 • Department of Chemistry
 • Department of Geology
 • Department of Materials Science
 • Department of Mathematics
 • Department of Physics

School of Agricultural Sciences

 • Department of Fisheries & Aquaculture
 • Department of Food Science & Technology
 • Department of Agriculture
 • Department of Sustainable Agriculture

Αναγνωριστικά τεκμηρίων μέσω DOIs & Handles

Λογότυπο DOI, DATACite & Heal LinkΤα μόνιμα αναγνωριστικά τεκμηρίων αποδίδονται στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις της πλατφόρμας “Πασιθέη”. Τα άρθρα στα περιοδικά που εκδίδονται στην πλατφόρμα “Πασιθέη” διαθέτουν DOI προκειμένου να είναι σταθερή η αναφορά τους.

Τα μόνιμα αναγνωριστικά DOI παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων”, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία DataCite για την παροχή μοναδικών αναγνωριστικών (DOIs), στα μέλη του, τόσο τα τακτικά, όσο και τα συνεργαζόμενα. Η DataCite είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει persistent identifiers (Digital Object Identifiers – DOIs) για ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές δημοσιεύσεις. Σκοπός της δημιουργίας μόνιμων αναγνωριστικών είναι ο μονοσήμαντος προσδιορισμός κάθε προϊόντος έρευνας (ερευνητικά δεδομένα, δημοσιεύσεις, κ.ά.).

Παράλληλα, μόνιμα αναγνωριστικά URLs αποδίδονται σύμφωνα με το σύστημα Handle, ένα περιεκτικό σύστημα που αποδίδει, διαχειρίζεται και δημιουργεί μόνιμους συνδέσμους, γνωστά ως “handles” για ψηφιακά τεκμήρια και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Τα Handles χρησιμοποιούνται στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” και να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ασφαλώς, όταν παραπέμπετε σε αυτά μέσα από τις δημοσιεύσεις σας.

Τα handles είναι της μορφής http://hdl.handle.net/10889/12345 όπου το 10889 είναι το αναγνωριστικό του Πανεπιστημίου Πατρών και το 12345 είναι το αναγνωριστικό της δημοσίευσης σας (σημείωση: το 12345 είναι ενδεικτικός αριθμός). Τα Handles παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.