Το περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης “Academia” στο DOAJ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης “Academia”, που εκδίδεται μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων “Πασιθέη”, ευρετηριάζεται πλέον από το Directory of Open Access Journals. Την έκδοση του περιοδικού “Academia” επιμελείται το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που ευρετηριάζεται στο DOAJ μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education. Σύντομα, η πλατφόρμα Πασιθέη θα μεταβεί σε νέα έκδοση, με νέες λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά.

Διακοπή υπηρεσιών ψηφιακών συλλογών και ηλεκτρονικής δημοσίευσης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίδα, καθώς επίσης και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης Πασιθέη δεν είναι προσβάσιμες. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάταστασης και για την επαναφορά των υπηρεσιών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ενημέρωση: Οι υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί στις 18/03/18 (ανακοίνωση).

Έκδοση νέου τόμου του Patras Working Papers in Linguistics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε ο τρίτος τόμος του περιοδικού Patras Working Papers in Linguistics ο οποίος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Μορφολογία και γλωσσική επαφή: ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική”. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Ο τόμος είναι ανοικτής πρόσβασης και είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας “Πασιθέη” στη διεύθυνση http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/index.

Το ψηφιακό αρχείο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης στην Πασιθέη

Στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού “Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση” της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε την δημιουργία του ψηφιακού αρχείου του περιοδικού και τη διάθεσή του στο διαδίκτυο σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Ήδη έχει ψηφιοποιηθεί και ευρετηριαστεί το περιεχόμενο των 25 πρώτων τευχών του περιοδικού. Το ψηφιακό αρχείο του περιοδικού διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://efe.lis.upatras.gr, μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη με την τεχνική υποστήριξη της ΒΚΠ.

Στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, ευρετηρίαση και ανάρτηση στο ψηφιακό αρχείο των επόμενων 25 τευχών του περιοδικού. Το έργο εντάσσεται στη δράση της ΒΚΠ για τον συνεχή εμπλουτισμό των ψηφιακών συλλογών ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ με ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Παναγιώτη Γεωργίου, τηλ: 2610969623, email:panos@lis.upatras.gr

Νέα τεύχη των περιοδικών Review of Science, Mathematics and ICT Education και Academia στην Πασιθέη

Σας ενημερώνουμε ότ τα νέα τεύχη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης Πασιθέη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.