Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Έντυπες Συλλογές

Η ΒΚΠ διαθέτει τις παρακάτω έντυπες συλλογές, οι οποίες είναι αναζητήσιμες στον κατάλογο της ΒΚΠ “Νηρέας“.

Βασική Συλλογή Βιβλίων & Οπτικοακουστικού υλικού

Η Βασική Συλλογή (ΒΣ) εκτείνεται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτιρίου. Η συλλογή αυτή υποδιαιρείται σε μικρότερες συλλογές, όπως η συλλογή πληροφοριακού υλικού (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, μονογραφίες, σειρές μονογραφιών κλπ), η συλλογή βιβλίων μεγάλου σχήματος και η συλλογή πολλαπλών αντιτύπων, οι οποίες βρίσκονται είτε σε ειδικά ράφια στον πρώτο όροφο, είτε σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Όλα τα βιβλία της Βασικής Συλλογής των κατηγοριών 000 έως 799 βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της ΒΚΠ, ενώ τα βιβλία των κατηγοριών 800 έως 999 βρίσκονται στον πρώτο όροφο.

Εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες βρίσκονται στο Πληροφοριακό Αναγνωστήριο, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο και η χρήση των βιβλίων της συλλογής αυτής επιτρέπεται μόνον εντός των χώρων της βιβλιοθήκης.

Η ΒΚΠ διαθέτει επίσης τη συλλογή των διδακτικών εγχειριδίων του Ευδόξου, η οποία βρίσκεται σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους. Για πρόσβαση σε αυτό το υλικό, οι δικαιούχοι χρήστες, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Δανεισμού.

Βιβλιοστάσια α' ορόφου

Συλλογή περιοδικών

Όλα τα περιοδικά είναι αναζητήσιμα από τον κατάλογο της ΒΚΠ “Νηρέα”, ενώ υπάρχει και η έντυπη έκδοση του καταλόγου που μπορείτε να “κατεβάσετε”.
Η ΒΚΠ διαθέτει μια πλούσια συλλογή έντυπων περιοδικών, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Άξιες αναφοράς είναι οι συλλογές των Chemical και Biological Abstracts. Τα περιοδικά αυτά φυλάσσονται στο ισόγειο της ΒΚΠ, σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος για το κοινό, και το πλήθος των τίτλων ξεπερνά τους 4.000. Πολλά από αυτά τα περιοδικά έχουν προέλθει από μεταφορές των συλλογών τμηματικών βιβλιοθηκών στη ΒΚΠ ή από δωρεές.

Δωρεές

Η ΒΚΠ φιλοξενεί στους χώρους της συλλογές βιβλίων που δωρήθηκαν από επιφανείς συμπολίτες μας. Η κυριότερη εξ αυτών, η Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας Β.Β. Αντωνόπουλου, βρίσκεται στον τρίτο όροφο σε μη προσβάσιμο για το κοινό χώρο. Το υλικό όλων των δωρεών είναι αναζητήσιμο μέσω του καταλόγου της ΒΚΠ “Νηρέα”, όμως η δυνατότητα δανεισμού του ποικίλει.

Μάθετε περισσότερα για τις Δωρεές

Διδακτορικές Διατριβές

Η ΒΚΠ διατηρεί στη συλλογή της τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι διατριβές αυτές μπορούν να αναζητηθούν μέσα από το ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” και τον κατάλογο της ΒΚΠ “Νηρέα”. Τα έντυπα των διδακτορικών διατριβών βρίσκονται στον τρίτο όροφο της ΒΚΠ.

Αρχείο περιοδικών

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Στις 09/06/2000 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πανεπιστημίου Πατρών για την δημιουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου. Στόχοι του ΚΕΤ είναι:

  • Να επικουρεί το Πανεπιστήμιο στην προώθηση και στην εδραίωση της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Να καθιστά δυνατή την πρόσβαση του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  • Να συμμετέχει, όταν κρίνεται σκόπιμο, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα και κυκλώματα πληροφόρησης σε συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συλλογή του ΚΕΤ περιλαμβάνει όλες τις επίσημες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έγγραφα (Documents) COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νομοθετικές προτάσεις, Ετήσιες εκθέσεις, Ανακοινώσεις, Γνωμοδοτήσεις κλπ), Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT), περιοδικές εκδόσεις (European Economy, Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities, Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα κλπ).

Το υλικό της συλλογής δανείζεται για 14 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης άλλες 14 ημέρες. Η χρήση του οπτικοακουστικού υλικού και των περιοδικών είναι δυνατή μόνο εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για μελέτη και παραγωγή φωτοαντιγράφων. Το Κέντρο στεγάζεται και λειτουργεί στους χώρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την κ. Αγγελική Γιαννοπούλου (τηλ: 2610 969615, email: agianop@upatras.gr).

Ταξινόμηση & Ταξιθέτηση Υλικού

Η ΒΚΠ ακολουθεί το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DEWEY για την ταξινόμηση και ταξιθέτηση του υλικού της. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό η γνώση κατανέμεται σε αριθμούς από το 000-900. Για τη βοήθεια των χρηστών έχουν αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία του κτιρίου της ΒΚΠ πίνακες με τις δέκα κατηγορίες του συστήματος ταξινόμησης Dewey και τις υποδιαιρέσεις του, οι οποίες είναι:

000 – Γενικά Θέματα
100 – Φιλοσοφία και Ψυχολογία
200 – Θρησκεία
300 – Κοινωνικές Επιστήμες
400 – Γλώσσα
500 – Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
600 – Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες Επιστήμες)
700 – Τέχνες – Καλές Τέχνες και Διακοσμητικές Τέχνες
800 – Λογοτεχνία και Ρητορική
900 – Ιστορία και Γεωγραφία