Δύο νέοι οδηγοί διατίθενται στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης των δημοσιεύσεων των μελών της. Οι δύο αυτοί οδηγοί στοχεύουν να ενημερώσουν με σύντομο και περιεκτικό τρόπο πως οι συγγραφείς των επιστημονικών εργασιών μπορούν να διατηρούν τα δικαιώματα επανάχρησης των δικών τους εργασιών.

  • Ο πρώτος οδηγός (Διατήρηση δικαιωμάτων) εξηγεί γιατί και πως μπορεί ένας συγγραφέας να διεκδικήσει περισσότερα δικαιώματα επανάχρησης από τον εκδότη κατά την υποβολή της εργασίας του. Δίνει παραδείγματα των εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας ερευνητής για να είναι σίγουρος για την ανάρτηση των εργασιών του στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”. Στο “Νημερτής” κάθε ερευνητής μπορεί να αναρτά με ασφάλεια τις λεγόμενες μετα-δημοσιεύσεις ή post-prints.
  • Ο δεύτερος οδηγός (Πώς μπορώ να βρω ένα post-print;) δίνει πληροφορίες σχετικά με το πως μπορεί κάποιος ερευνητής να βρει μια έγκυρη μορφή του post-print του για να το αναρτήσει έγκυρα και νόμιμα στο “Νημερτής”. Εξηγεί πως μέσα από τις πλατφόρμες υποβολής των εκδοτών οι συγγραφείς μπορούν να ανακτήσουν τα έγγραφα των εργασιών τους, στην περίπτωση βέβαια που δεν τα έχουν στα αρχεία τους.

Οι δύο αυτοί οδηγοί έρχονται να συμπληρώσουν τον οδηγό με τις διαθέσιμες επιλογές Ανοικτής Πρόσβασης που έχουν οι κάτοχοι ερευνητικών έργων, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις που επιβάλλουν όλο και συχνότερα οι χρηματοδότες της έρευνας.